Informace o zpracování osobních údajů

Uživatelé platebních služeb „Everifin“

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Řádné zpracování vašich osobních údajů a ochrana vašeho soukromí jsou pro nás důležité, a proto při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s účinnými právními předpisy a chráníme je s maximální možnou péčí.

Na tomto místě najdete podrobné informace zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem je zpracováváme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, ale i další informace, které by vás mohly zajímat a které se týkají zpracování osobních údajů.

Tyto informace zahrnují zejména údaje o následujících tématech:

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů

2. Bližší informace o jednotlivých právních základech zpracování

3. Bližší informace o jednotlivých účelech zpracování

4. Poučení o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je vždy ta společnost, které byly údaje poskytnuty a která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Správcem vašich osobních údajů je poskytovatel platebních služeb „Everifin“, kterým je obchodní společnost Usability Engineering Center s. r. o. so sídlem Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Trnavě, oddíl: Sro, vložka č. 30858/T, IČO: 46 963 774 (dále jen „správce“).

Vzhledem k povaze služeb poskytovaných správcem může při zpracování vašich osobních údajů dojít k přenosu do třetích zemí, avšak výlučně do zemí Evropské unie a zemí Evropského hospodářského prostoru.

Kontaktní údaje správce:

Poštovní adresa: Usability Engineering Center s. r. o.

Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

E-mailový kontakt: [email protected]

Mobil: +421 918 935 649

2. Jaký právní základ nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje?

Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s jedním z níže uvedených právních základů:

Zákonné povinnosti správce: Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje vyplývá v tomto případě správci z více všeobecně závazných právních předpisů upravujících především daně a jiná finanční plnění, jakožto i z dalších zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu, zákona o oznamování protispolečenské činnosti, zákona o platebním styku, zákona o dohledu nad finančním trhem či zákona o NBS; poskytnutí osobních údajů je v tomto případě zákonným požadavkem, který je nutný k výkonu práv a povinností správce ze zákona.

Plnění smlouvy správcem: Zpracování vašich osobních údajů správcem je v tomto případě nevyhnutné k uzavření smlouvy se správcem a následně k tomu, aby vám správce mohl řádně poskytovat služby, k jejichž poskytování se zavázal, tj. zejména zprostředkování informací o vašich platebních účtech, předkládání platebních příkazů na váš pokyn ve vztahu k platebnímu účtu, který je veden u jiného poskytovatele platebních služeb, a v případě potřeby i pro účely reklamace a pro účely další komunikace s vámi; poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů.

Souhlas subjektu údajů: Zpracování vašich osobních údajů může být založeno na vašem souhlasu, především v souvislosti s jednotlivými transakcemi, kdy je souhlas udělen schválením konkrétní transakce; souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu: Mikovíniho 8, 917 07 Trnava nebo elektronicky na e-mailovou adresu [email protected]; případné pozdější odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu; poskytnutí osobních údajů není v tomto případě zákonným ani smluvním požadavkem, je zcela dobrovolné, v některých případech je však nevyhnutelné za účelem řádného poskytování služeb správce.

Oprávněný zájem správce: Zpracování vašich osobních údajů může vyplývat z oprávněného zájmu správce, kdy je správce povinen zkoumat, zda takové zpracování nepředstavuje nepřiměřený zásah do vašich práv; oprávněným zájmem správce je především obhajoba právních nároků správce a zasílání nabídky služeb správce existujícím klientům; o bližší informace můžete správce kdykoliv požádat prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů správce; poskytnutí osobních údajů není v tomto případě zákonným ani smluvním požadavkem, je zcela dobrovolné, v některých případech je však nevyhnutelné za účelem řádného poskytování služeb správce.

3. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Správce zpracovává vaše osobní údaje vždy pro konkrétní a předem vymezený účel:

Poskytování služeb správce

Správce zpracovává osobní údaje především pro účely řádného poskytování platebních služeb ve smyslu vzájemného smluvního vztahu uzavřeného se subjektem údajů, a to zejména poskytování konsolidovaných informací o jednom nebo více platebních účtech subjektu údajů, podání platebních příkazů na pokyn subjektu údajů ve vztahu k platebnímu účtu, který je veden u jiného poskytovatele platebních služeb, či zdokumentování činnosti správce pro účely výkonu dohledu nad činností správce včetně zpracování statistických a jiných hlášení pro tyto účely.

• Právní základ:

Zákonné povinnosti správce

Plnění smlouvy správcem

Souhlas subjektu údajů

Oprávněný zájem správce

• Rozsah osobních údajů:

Běžné osobní údaje, které správce získává od subjektů údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, název platebního účtu, číslo platebního účtu, doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní doklad), informace, zda je uživatel služby či konečný uživatel výhod politicky exponovanou osobou, a původ jeho finančních prostředků (u právnických osob se shromažďují stejné údaje za účelem identifikace jejich konečných uživatelů výhod, v případě politicky exponované osoby ještě další doklad prokazující její totožnost), IP adresa.

• Doba uchovávání osobních údajů:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů po dobu 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, pokud právní předpis nevyžaduje delší uchovávání nebo neexistuje jiný právní základ pro jejich uchovávání.

• Třetí osoby:

Kromě správce mají k osobním údajům přístup i následující osoby: zaměstnanci správce, právní zástupce, externí dodavatel poštovních služeb a Národní banka Slovenska, příp. jiné příslušné orgány při výkonu dohledu nad činností správce, soudy a jiné orgány příslušné řešit spory nebo úřední výkon rozhodnutí.

Ochrana před legalizací příjmů z trestné činnosti

Správce vzhledem k povaze své činnosti zpracovává osobní údaje taktéž pro účely plnění povinností, které mu vyplývají ze zvláštních zákonů, především ze zákona o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti, a to zejména v souvislosti se zjišťováním a kontrolou identifikace klientů a prověřováním a odhalováním neobvyklých obchodních operací.

• Právní základ:

Zákonné povinnosti správce

• Rozsah osobních údajů:

Běžné osobní údaje, které správce získává od subjektů údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, název platebního účtu, číslo platebního účtu, doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní doklad), informace, zda je uživatel služby či konečný uživatel výhod politicky exponovanou osobou, a původ jeho finančních prostředků (u právnických osob se shromažďují stejné údaje za účelem identifikace jejich konečných uživatelů výhod). V případě politicky exponované osoby ještě další doklad prokazující její totožnost.

• Doba uchovávání osobních údajů:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů po dobu 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, pokud právní předpis, resp. písemný požadavek finanční zpravodajské jednotky nevyžaduje delší uchovávání nebo pro jejich uchovávání neexistuje jiný právní základ, maximálně však 10 let.

• Třetí osoby:

Kromě správce mají k osobním údajům přístup i následující osoby: Finanční zpravodajská jednotka, příp. jiné příslušné orgány při výkonu dohledu, externí dodavatel služby validace dokladů totožnosti.

Přímý marketing a statistiky

Správce zpracovává osobní údaje pro účely přezkumu využívání platebních služeb správce a též pro účely informování klientů o nových nabídkách.

• Právní základ:

Souhlas subjektu údajů

Oprávněný zájem správce

• Rozsah osobních údajů:

Běžné osobní údaje, které správce získává od subjektů údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

• Doba uchovávání osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro marketingové a informační účely jen po nevyhnutelnou dobu, nejdéle však do odhlášení od odběru informačních materiálů správce či odvolání souhlasu, pokud právní předpisy nevyžadují delší uchovávání nebo pro jejich uchovávání neexistuje jiný právní základ.

• Třetí osoby:

Kromě správce mají k osobním údajům přístup i následující osoby: zaměstnanci správce.

4. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Subjekty údajů mají právo požadovat od správce v rozsahu, v jakém to neodporuje všeobecně závazným předpisům:

- přístup ke svým osobním údajům,

- právo na opravu osobních údajů,

- právo na výmaz osobních údajů,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost svých osobních údajů,

- právo podat stížnost orgánu dohledu.

Uvedená práva subjektů údajů jsou blíže vymezena v článcích 15 až 21 GDPR.

Jakým způsobem můžete uplatnit svá práva k osobním údajům?

Svá práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu Mikovíniho 8, 917 01 Trnava nebo elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected].

Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů bude správce reagovat bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může správce tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, ale vždy vás bude o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Na vaše žádosti reaguje správce bezplatně, ale pokud byly vaše žádosti nepřiměřené, zjevně neopodstatněné nebo se často opakovaly, může od vás správce požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vyřízení.

Aktualizace osobních údajů:

Cílem správce je zpracovávat pouze aktuální a přesné osobní údaje. Informujte prosím správce o veškerých změnách svých osobních údajů, které jste správci poskytli, a to poštou na adresu Mikovíniho 8, 917 01 Trnava nebo elektronicky na e-mailovou adresu [email protected].