Obchodní podmínky pro poskytování platebních služeb EVERIFIN

Účelem těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“) je vymezit právní prostor, v němž se naše společnost poskytující služby určitého druhu setkává s vámi jako s uživatelem těchto služeb.

Tyto obchodní podmínky si prosím pozorně pročtěte, abyste se seznámili s typem a rozsahem námi poskytovaných služeb a se zárukami, které se s nimi pojí, a abyste rovněž byli obeznámeni s tím, co v tomto prostoru očekáváme od vás.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s rámcovou smlouvou a obchodními podmínkami“ dáváte najevo, že jste jim porozuměli, vyjadřujete s jejich zněním souhlas a uzavíráte smluvní vztah, jehož předmětem je používání platební služby informování o platebním účtu a platební iniciační služby.

Budete-li potřebovat pomoc s vysvětlením těchto podmínek, rádi veškeré vaše dotazy přijmeme e-mailem na adrese: [email protected].

I. Poskytovatel služeb

Poskytovatelem platebních služeb ve smyslu těchto podmínek, se kterým uzavíráte smluvní vztah, je

Usability Engineering Center, s. r. o.

Mikovíniho 8, SK – 917 01 Trnava, Slovensko,

IČO: 46963774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Trnavě, odd. Sro, vložka č. 30858/T

Číslo licence: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/

Pojistná smlouva č. B2000OMP604534, orgán dohledu: Národní banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Poskytovatel poskytuje platební služby prostřednictvím aplikace Everifin a publikuje internetovou stránku www.everifin.com. Ochranná známka Everifin je jeho nehmotným majetkem.

Pojmy „poskytovatel“, „Everifin“, „my“ a „naše“ a slovesa použitá v první osobě množného čísla použitá v těchto obchodních podmínkách odkazují na společnost Usability Engineering Center, s. r. o. a její tým (personál).

II. Předpoklady používání služeb

Základním předpokladem používání našich služeb je dosažení věku, který vás opravňuje vstoupit do tohoto smluvního vztahu (Slovensko, věk 18 let).

Dalším předpokladem je to, že máte zřízený jeden nebo více platebních účtů u jednoho nebo více jiných poskytovatelů v rámci zemí Evropské unie, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska (např. v bance) nebo jste oprávněni s nimi disponovat.

Budete rovněž potřebovat zařízení splňující požadavky našich služeb na systém a kompatibilitu (které se mohou průběžně měnit), fungující přístup k internetu a kompatibilní software. Kvalita fungování služeb a možnost využívat je může být ovlivněna shora uvedenými požadavky. Za splnění těchto systémových požadavků odpovídáte vy.

III. Pojmy a definice

Platební služba informování o platebním účtu nebo služba informování o platebním účtu (AIS) – Samostatná on-line služba provozovaná prostřednictvím internetu nebo jiného elektronického distribučního kanálu spočívající v poskytování konsolidovaných informací o jednom nebo více platebních účtech, které jsou přístupné on-line prostřednictvím internetu nebo jiného elektronického distribučního kanálu a které jsou pro vás jako uživatele platebních služeb vedeny u jiného poskytovatele platebních služeb nebo u více poskytovatelů platebních služeb (§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o platebním styku (dále též „AIS“)).

Platební iniciační služba (PIS) –Samostatná on-line služba spočívající v zadání platebního příkazu na váš pokyn jako uživatele platebních služeb ve vztahu k platebnímu účtu, který je přístupný on-line prostřednictvím internetu a je veden u jiného poskytovatele platebních služeb (§ 2 odst. 1 písm. g) zákona o platebním styku (dále též „PIS“)).

Jiný poskytovatel platebních služeb – Jiný poskytovatel platebních služeb ve smyslu zákona o platebním styku, který zřizuje a vede platební účet (například banka).

Platební účet – Účet vedený jiným poskytovatelem platebních služeb, který je přístupný on-line a ve vztahu k němuž může uživatel využívat službu informování o platebním účtu a platební iniciační službu.

Platební příkaz – Pokyn plátce nebo příjemce poskytovateli platebních služeb k provedení platební operace.

Platební operace – Převod finančních prostředků poskytovateli platebních služeb na pokyn plátce nebo jeho jménem nebo na pokyn příjemce.

Plátce – Osoba, která má zřízený platební účet a předkládá platební příkaz z tohoto platebního účtu poskytovateli platebních služeb nebo poskytovateli platebních iniciačních služeb, nebo osoba, která nemá zřízený platební účet a předkládá platební příkaz poskytovateli platebních služeb.

Uživatel platebních služeb (dále též „uživatel“) – Osoba, která využívá platební služby coby plátce nebo příjemce. Pro účely použití aplikace Everifin a pro účely OP se uživatelem rozumíte vy.

Spotřebitel – Fyzická osoba, která při uzavírání a/nebo plnění rámcové smlouvy v rámci aplikace Everifin a ve vztahu ke konkrétnímu platebnímu účtu nejedná v rámci svého zaměstnání, povolání nebo podnikání či jako statutární orgán právnické osoby, její prokurista nebo zástupce (včetně zástupce podnikající fyzické osoby). Poskytovatel nepovažuje za spotřebitele žádnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Schválení – Udělení souhlasu/povolení uživatele k provedení platební operace.

Ověření – Postup, který umožňuje poskytovateli platebních služeb ověřit totožnost uživatele platebních služeb nebo oprávněnost použití platebního prostředku, včetně použití personalizovaných bezpečnostních prvků uživatele platebních služeb.

Silné ověření – Ověření na základě dvou nebo více prvků ve smyslu § 2 odst. 48 zákona o platebním styku.

OP – Obchodní podmínky k rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb EVERIFIN, upravující poskytování platebních služeb EVERIFIN.

Zákon o platebním styku – Zákon Národní rady Slovenské republiky č. 492/2009 Sb. o platebním styku ve znění pozdějších změn a doplnění.

IV. Služba informování o platebním účtu

1. Služba informování o platebním účtu vám umožňuje získávat v elektronickém prostředí informace o platebním účtu vedeném jiným poskytovatelem platebních služeb. Podmínkou, která umožňuje poskytování takové platební služby, je udělení a náležité obnovování souhlasu s poskytováním/využíváním platební služby informování o platebním účtu (včetně silného ověření u jiného poskytovatele platebních služeb) uděleného naší společnosti (dále též „souhlas uživatele“). Na základě takového platného souhlasu uživatele bude poskytovatel ve vztahu ke všem platebním účtům, které jsou uživateli zpřístupněny u uživatelem určeného jiného poskytovatele platebních služeb a které si uživatel připojil podle Článku VI., bodu 3 těchto OP, oprávněn získávat a jiný poskytovatel platebních služeb bude oprávněn poskytovat poskytovateli údaje potřebné pro řádné poskytování služby.

2. Poskytovatel neodpovídá za rozsah, správnost a aktuálnost informací v případě, že nedostatečný rozsah, neaktuálnost či nesprávnost byly způsobeny jiným poskytovatelem platebních služeb či samotným uživatelem.

3. Základní rozsah poskytovaných informací představuje: název platebního účtu, číslo platebního účtu, zůstatky na platebním účtu, pohyby na platebním účtu a jeho označení stanovené jiným poskytovatelem platebních služeb. Tento rozsah může být rozšířen o grafy, vyhodnocení spotřeby, návrhy apod. podle ustanovení OP.

4. Mezi aplikací Everifin a jiným poskytovatelem dochází k on-line výměně informací o platebním účtu uživatele. Aktualizace poskytovaných údajů se provádí vždy při přihlášení uživatele do aplikace a poté v pravidelných intervalech.

5. Poskytování informací o platebním účtu jiným poskytovatelem platebních služeb bude ukončeno výlučně až zánikem souhlasu s poskytováním/využíváním platební služby informování o platebním účtu k předmětnému platebnímu účtu. Zánik souhlasu může nastat tak, že uživatel odpojí svůj platební účet z aplikace Everifin, nebo automaticky po 90 dnech, pokud svůj souhlas neobnoví před uplynutím této lhůty.

6. Poskytovatel bude i po zániku tohoto souhlasu nadále zobrazovat uživateli již předtím získané údaje o platebním účtu v aplikaci Everifin, a to až do odebrání takového účtu uživatelem ze seznamu platebních účtů v aplikaci Everifin. Shora uvedené platí i v případě zániku smlouvy, na jejímž základě byl veden platební účet, či v případě zániku příslušných oprávnění uživatele k platebnímu účtu ve smyslu takové smlouvy.

V. Platební iniciační služba

1. Platební iniciační službu v rámci aplikace Everifin je uživatel oprávněn využívat ve vztahu k veškerým platebním účtům a takové platební účty jsou zařazeny do seznamu platebních účtů vedených jinými poskytovateli platebních služeb.

2. Prostřednictvím aplikace Everifin je možné iniciovat výlučně bezhotovostní platební operace – úhrady finančních prostředků zadáním platebního příkazu.

3. Poskytovatel se zavazuje zadaný platební příkaz, který uživatel schválil (odsouhlasil kliknutím na tlačítko „Odeslat příkaz“), předat jinému poskytovateli platebních služeb. Skutečnost, že poskytovatel umožnil uživateli platební příkaz zadat, nemusí vést k jeho zpracování jiným poskytovatelem platebních služeb. Od zadání platebního příkazu se zpracování tohoto platebního příkazu řídí podmínkami jiného poskytovatele platebních služeb. Poskytovatel neodpovídá za výsledek zpracování platebního příkazu ani za datum realizace platby na jeho základě kromě případů podle bodu 4 tohoto článku.

4. Poskytovatel odpovídá za to, že:

a) platební příkaz byl přijat jiným poskytovatelem platebních služeb (byl předán jinému poskytovateli platebních služeb),

b) platební iniciační služba byla ověřena a řádně zaznamenána a nebyla ovlivněna technickou poruchou či jinými nedostatky spojenými s nevykonáním, chybným vykonáním nebo opožděným vykonáním platební operace v rámci působnosti poskytovatele.

5. Po zadání platebního příkazu vyzve jiný poskytovatel platebních služeb uživatele k provedení silného ověření. Na iniciovanou platbu se budou aplikovat limity plateb definované jiným poskytovatelem platebních služeb.

6. Uživatel může odvolat platební příkaz nejpozději do konce pracovního dne, který předchází dohodnutému dni, pokud jde o platební příkaz, u něhož se uživatel, který předkládá platební příkaz, a poskytovatel dohodnou, že bude vykonán v určený den (den splatnosti), nebo na konci stanovené lhůty. Za okamžik přijetí platebního příkazu se považuje tento dohodnutý den. Pokud tento dohodnutý den není pracovním dnem jiného poskytovatele platebních služeb, přijatý platební příkaz se považuje za přijatý v následující pracovní den.

7. Uživatel platebních služeb nesmí odvolat platební příkaz po okamžiku přijetí platebního příkazu jiným poskytovatelem platebních služeb.

Okamžikem přijetí platebního příkazu se rozumí okamžik, kdy jiný poskytovatel platebních služeb plátce přijal platební příkaz, který byl zadán poskytovatelem. Pokud okamžikem přijetí není pracovní den poskytovatele platebních služeb plátce, platební příkaz se považuje za přijatý v následující pracovní den.

8. V případě, že poskytovatel získá od jiného poskytovatele platebních služeb informaci o realizaci/nerealizaci platebního příkazu iniciovaného prostřednictvím aplikace Everifin, poskytovatel tuto informaci poskytne klientovi spolu se souvisejícími informacemi v rozsahu informací poskytnutých jiným poskytovatelem.

VI. Přihlášení do aplikace Everifin, připojení účtů, zadání platebního příkazu

1. Přihlášení do aplikace Everifin

Uživatel se přihlásí do svého uživatelského účtu, který si vytvořil při prvním vstupu do prostředí aplikace Everifin, a to zadáním přihlašovacích údajů – uživatelského jména a hesla (min. 8 znaků, kombinace velkých a malých písmen a číslic).

2. Identifikace uživatele

2.1. Při prvním kliknutí na tlačítko „Přehled účtů“ nebo „Účet“ bude uživatel vyzván k uvedení identity své osoby v následujícím rozsahu:

a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno), adresa trvalého pobytu nebo jiného pobytu, státní příslušnost, druh a číslo dokladu totožnosti, naskenovaný nebo vyfotografovaný úřední identifikační doklad (např. občanský průkaz nebo pas), prohlášení, zda příslušná osoba je, či není politicky exponovanou osobou;

b) jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, musí uživatel uvést navíc k údajům podle písm. a) také adresu místa podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, označení úředního rejstříku či jiné úřední evidence, v níž je tato osoba zapsána, a číslo zápisu do tohoto rejstříku či evidence,

c) jedná-li se o právnickou osobu, musí uživatel uvést její název, adresu sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, identifikační číslo DPH (pokud existuje), zemi registrace, označení úředního rejstříku či jiné úřední evidence, v níž je právnická osoba zapsána, číslo zápisu do tohoto rejstříku či evidence a identifikaci fyzické osoby, která je oprávněná jednat.

2.2. Uživatel je povinen bezodkladně a prokazatelně informovat poskytovatele o veškerých změnách týkajících se poskytnutých identifikačních údajů.

2.3. Po zadání identifikačních údajů bude uživatel vyzván k uzavření rámcové smlouvy a odsouhlasení těchto OP. Po uzavření rámcové smlouvy a odsouhlasení OP si uživatel bude moci připojit platební účet nebo platební účty dle svého výběru vedené u jiného poskytovatele.

3. Připojení účtu/účtů

3.1. Rozhodne-li se uživatel připojit k aplikaci Everifin platební účet nebo platební účty vedené u jiného poskytovatele, postupuje podle kroků zobrazovaných aplikací Everifin. Postup připojení účtů je uveden rovněž v části Pomoc a podpora/připojení účtů. Uživatel se může také obrátit na zákaznickou podporu (helpdesk) poskytovatele nebo zaslat e-mail na adresu [email protected].

3.2. Nejedná-li uživatel vlastním jménem, doloží formou závazného písemného prohlášení jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, jejímž jménem jedná.

3.3. Po připojení jednoho či více účtů a identifikaci, příp. ověření identifikace uživatele budou uživateli zobrazeny následující informace:

- seznam připojených účtů se zůstatky a celkový zůstatek;

- detail každého účtu (transakce na účtu) a možnost vyhledávat transakce;

- přehledy, grafy o spotřebě, denních zůstatcích, poplatcích atd.

3.4. Připojené účty je uživatel oprávněn kdykoliv odpojit.

4. Zadání platebního příkazu

Uživatel při zadávání platebního příkazu postupuje podle kroků zobrazovaných aplikací Everifin. Postup zadání platebního příkazu je uveden rovněž v části Pomoc a podpora/zadávání platebního příkazu. Uživatel se také může obrátit na zákaznickou podporu (helpdesk) poskytovatele nebo zaslat e-mail na adresu [email protected].

Po zadání platebního příkazu se uživateli zobrazí potvrzení o úspěšném/neúspěšném zadání platebního příkazu s identifikací platby a uvedením částky a se souvisejícími informacemi v rozsahu informací poskytnutých jiným poskytovatelem.

5. Odhlášení

Po ukončení používání aplikace Everifin se uživatel odhlašuje z aplikace kliknutím na tlačítko „Odhlásit“. Systém uživatele při používání aplikace přes webový prohlížeč z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí, pokud bude několik minut nečinný (maximálně 15 minut).

VII. Bezpečnost

1. Personalizované bezpečnostní prvky uživatele

Personalizované bezpečnostní prvky uživatele vydané jiným poskytovatelem platebních služeb (např. bankou) se neukládají a nejsou v systému aplikace Everifin viditelné.

2. Heslo uživatele pro aplikaci Everifin

Změna hesla/zapomenuté heslo

Uživatel si může kdykoliv nastavit nové heslo kliknutím na odkaz „Zapomenuté heslo“ přímo z přihlašovací stránky. Po zadání e-mailové adresy, kterou uživatel použil při registraci, budou na tuto adresu doručeny pokyny k dalšímu postupu pro vytvoření nového hesla. Po vytvoření nového hesla se původní heslo automaticky deaktivuje.

Ztráta/odcizení hesla

Bude-li mít uživatel pochybnosti nebo zjistí-li, že se heslo dostalo k neoprávněné osobě, případně nebude-li si uživatel jistý, zda jeho heslo nebylo odcizeno, nebo zjistí-li, že došlo k odcizení hesla, je uživatel povinen bezodkladně použít funkci pro změnu hesla nebo bezodkladně uvědomit helpdesk (linku podpory) poskytovatele e-mailem zaslaným na adresu [email protected] s předmětem zprávy „Ztráta hesla“.

3. Neschválená nebo nesprávně provedená platební transakce

Podezření na neschválenou nebo nesprávně provedenou platební transakci má uživatel povinnost bezodkladně a nejpozději do 13 měsíců ode dne odepsání finančních prostředků z účtu ohlásit poskytovateli a současně je povinen uvědomit poskytovatele platebních služeb, který zřizuje a vede platební účet, z kterého byla daná transakce uskutečněna.

4. Náhrady

Uživatel může žádat svého jiného poskytovatele platebních služeb (např. banku) o vrácení neschválené nebo nesprávně realizované platební transakce za následujících podmínek:

- v den podání žádosti není datum odepsání prostředků z účtu starší než 13 měsíců;

- zákazník nejednal podvodně;

- zákazník neporušil podmínky služby;

- byla-li platba iniciována pomocí ztracených či odcizených přístupových údajů a zákazník nejednal úmyslně či hrubě nedbale.

Jsou-li tyto podmínky splněny, jiný poskytovatel vrátí uživateli peníze nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Uživatel může nést ztráty do výše maximálně 50 eur, a to pouze v případě, že:

- platba byla iniciována pomocí ztracených či odcizených přístupových údajů;

- a ztrátu či krádež zákazník nemohl odhalit;

- a ztrátu či krádež nezpůsobilo jednání či nečinnost poskytovatele.

Vůči uživateli odpovídá za vrácení peněz jiný poskytovatel platebních služeb, který vede jeho platební účet, a zákaznická podpora společnosti Everifin uživateli na požádání pomáhá v komunikaci s jeho jiným poskytovatelem platebních služeb (např. bankou), aby byla žádost o vrácení peněz podána správně.

5. Adekvátní bezpečnostní opatření na straně uživatele

Uživatel by se měl řídit následujícími doporučeními, aby minimalizoval riziko spojené s komunikací přes internet:

- používat operační systém s nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi;

- používat webový prohlížeč s nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi;

- používat antivirový program s nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi;

- používat důvěryhodné a zabezpečené internetové připojení, například doma, v práci, vlastní mobilní data apod., a vyhýbat se veřejným Wi-Fi sítím bez dodatečného zabezpečení, například v restauracích, na letištích apod.;

- nesdílet uživatelské přihlašovací údaje, a to ani se zákaznickou podporou poskytovatele. Poskytovatel nikdy nebude žádat o přihlašovací údaje uživatele. Nastane-li podobná situace, půjde pravděpodobně o phishing, kdy se útočník neoprávněně vydává za poskytovatele a podvodně se snaží získat přihlašovací údaje;

- uchovávat uživatelské přihlašovací údaje na bezpečném místě, ideálně zašifrované nebo off-line;

- nenechávat zařízení (počítač, tablet nebo smartphone) se spuštěnou a odemknutou aplikací Everifin bez přítomnosti uživatele na místě, kam mají přístup třetí osoby.

VIII. Změna obchodních podmínek

1. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na změnách příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky či na základě rozhodnutí vedení společnosti poskytovatele změnit či zcela nahradit tyto obchodní podmínky (dále jen společně „změna OP“). Změnu OP poskytovatel oznámí zveřejněním na stránkách www.everifin.com, oznámením odeslaným na e-mailovou adresu uživatele nebo obdobným způsobem.

Poskytovatel současně určí platnost a účinnost změny OP, přičemž oznámení poskytovatel učiní nejpozději dva měsíce před účinností změny OP.

2. Nebude-li klient souhlasit se změnou OP, je oprávněn písemně oznámit poskytovateli, že změnu OP nepřijímá, přičemž takové oznámení je povinen doručit poskytovateli nejpozději do dne, kdy změna OP nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn okamžitě bezplatně ukončit dotčený závazkový vztah.

3. Neoznámí-li klient ve shora uvedené lhůtě písemně poskytovateli svůj nesouhlas se změnou OP, platí, že se změnou souhlasí, a vzájemné vztahy poskytovatele a uživatele se ode dne účinnosti změny řídí změněnými OP. Doručí-li uživatel poskytovateli informaci, že změnu OP nepřijímá, a nevyužije-li své právo na ukončení smluvního vztahu, je poskytovatel oprávněn, nedohodnou-li se poskytovatel a uživatel jinak, pozastavit poskytování dotčené služby či služeb.

4. Místem uživatele pro doručování změny OP je schránka dokumentů uživatele nacházející se v prostředí aplikace Everifin.

IX. Ukončení smluvního vztahu

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit či zrušit přístup uživatele ke službám nebo odstranit jeho účet v aplikaci Everifin, pokud:

- uživatel závažně nebo opakovaně porušuje tyto obchodní podmínky;

- poskytovatel tak musí učinit v souladu s právními předpisy či soudním příkazem;

- vzhledem k osobě uživatele či povaze jím prováděných transakcí by mohlo další trvání smluvního vztahu vážně ohrozit či poškodit pověst nebo dobré jméno poskytovatele nebo pokud se uživatel dopustí takového jednání, v jehož důsledku dojde k vážnému narušení důvěry mezi ním a poskytovatelem (včetně zahájení soudního či jiného sporu s poskytovatelem, popření platnosti smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, vědomého poskytnutí nepravdivých prohlášení, nedostatku součinnosti, zneužívaní obchodního jména Everifin na sociálních sítích nebo jiných útoků na poskytovatele či na jeho zaměstnance v jakékoliv podobě apod.);

- uživatel bude v průběhu trvání smlouvy zařazen na sankční seznamy či jiné obdobné seznamy vydávané Evropskou unií nebo některým z jejích členských států.

2. Uživatel ukončí smluvní vztah odpojením připojených účtů a zasláním e-mailu s oznámením o ukončení smluvního vztahu na e-mailovou adresu [email protected]. Aby ukončení smluvního vztahu nabylo účinnosti, musí být splněny veškeré shora uvedené podmínky.

3. Využíval-li uživatel bezplatnou formu služby, bude smluvní vztah na základě jeho oznámení o ukončení smluvního vztahu ukončen k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo k odpojení připojených účtů a současně k doručení e-mailu s oznámením o ukončení smluvního vztahu. V období od doručení e-mailu s oznámením o ukončení smluvního vztahu do doby ukončení smluvního vztahu v poslední den příslušného měsíce nebude moci uživatel využívat žádné platební služby aplikace Everifin.

4. Využíval-li uživatel placenou formu služby s měsíčním předplatným, bude smluvní vztah na základě jeho oznámení o ukončení smluvního vztahu ukončen v den následující po dni, kdy došlo k vyčerpání předplacené/zaplacené měsíční částky za používání platebních služeb aplikace Everifin.

5. Využíval-li uživatel placenou formu služby s ročním předplatným, bude smluvní vztah na základě jeho oznámení o ukončení smluvního vztahu ukončen k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém uživatel doručil toto oznámení. V takovém případě poskytovatel vrátí uživateli poměrnou část zaplacené částky předplatného.

Nedosahuje-li zbývající částka zaplaceného předplatného výše postačující na poskytování platebních služeb Everifin po celou dobu trvání výpovědní lhůty, bude smluvní vztah ukončen v den následující po dni, kdy došlo k vyčerpání zůstatku předplacené/zaplacené částky za používání platebních služeb aplikace Everifin.

6. Ukončil-li uživatel smluvní vztah z důvodu uvedeného v Článku VIII, bodu 2 těchto OP, vrátí poskytovatel uživateli poměrnou část zaplacené částky předplatného.

X. Vyřizování reklamací

Klient je oprávněn uplatnit reklamaci písemně na adresu sídla poskytovatele nebo e-mailem na adresu [email protected].

Poskytovatel je povinen takto uplatněnou reklamaci přijmout a rozhodnout o její oprávněnosti ve lhůtách určených reklamačním řádem. O vyřízení reklamace informuje poskytovatel klienta písemně v potvrzení o vyřízení reklamace, které poskytovatel doručí bez zbytečného odkladu na poslední známou e-mailovou adresu klienta.

XI. Odpovědnost

1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne uživateli tím, že nemůže v určitém okamžiku využívat služby AIS/PIS ve smyslu těchto obchodních podmínek.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přerušení poskytování platebních služeb v případě údržby informačních systémů, updatů softwaru nebo preventivních opatření.

3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené chybami při přenosu, technickými poruchami, přerušením linky, interferencemi se zařízením společnosti poskytující telekomunikační služby nebo provozovatelů soukromých sítí a též dalšími technickými problémy jakéhokoliv druhu nebo vzniklé v souvislosti s nimi kromě případů způsobených poskytovatelem záměrně. Odpovědnost za správnost přenášených údajů a selhání hardwarového či softwarového vybavení na straně uživatele nese uživatel.

4. Poskytovatel neodpovídá za škodu a jiné následky způsobené:

- vstupem jiné osoby do probíhajícího spojení jiného poskytovatele platební služby (např. banky) a uživatele či jiného poskytovatele platební služby (např. banky) a poskytovatele platebních služeb uskutečňovaného prostřednictvím technických zařízení a sítí;

- zpřístupněním a zneužitím údajů týkajících se uživatele a tvořících bankovní tajemství včetně osobních údajů uživatele, které poskytovatel nebo uživatel na základě poskytování služeb v rámci aplikace Everifin nebo v souvislosti s ním zasílají prostřednictvím elektronických komunikačních médií;

- nesprávným použitím identifikačních, ověřovacích a schvalovacích prostředků či jiných ochranných prvků uživatele;

- podvodným jednáním uživatele;

- neschváleným použitím služeb Everifin;

- porušením obchodního a/nebo bankovního tajemství uživatelem;

- narušením osobních údajů poskytovatele či chráněných dat uživatele, pokud narušení způsobil svým jednáním uživatel;

- neobvyklou a nepředvídatelnou událostí, kterou nemohl nijak ovlivnit a jejímž důsledkům nemohl zabránit navzdory uplatnění řádné péče.

5. Za škodu, která vznikne v důsledku chyb, nedorozumění a omylů při doručování údajů prostřednictvím elektronických komunikačních médií mezi smluvními stranami, odpovídá poskytovatel jen tehdy, pokud ji zavinil. To platí i v případě vícenásobného vystavení příkazu prostřednictvím elektronických komunikačních médií.

6. Poskytovatel není oprávněn posuzovat, zda je klient oprávněn získávat informace týkající se platebního účtu a/nebo uskutečňovat platební operace na úkor daného platebního účtu. Tato práva a oprávnění vyplývají výlučně ze smluvního závazku upravujícího založení a vedení platebního účtu mezi klientem a jiným poskytovatelem platební služby. Poskytovatel bude proto při poskytování služeb Everifin vycházet z předpokladu, že klient je oprávněn získat veškeré informace, které v rámci poskytování platební služby informování o platebním účtu budou poskytovateli doručeny od jiného poskytovatele platebních služeb, stejně jako z předpokladu, že klient je oprávněn iniciovat platební službu na předmětném platebním účtu. Poskytovatel současně nebude posuzovat, zda klient při využívání jednotlivých platebních služeb jedná vlastním jménem či v rámci svého zaměstnání, povolání nebo podnikání nebo jako statutární orgán právnické osoby, její prokurista nebo zástupce (včetně zástupce podnikající fyzické osoby).

7. Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat žádnou část našich služeb ani softwaru. Nesmí též zpětně analyzovat ani se pokoušet extrahovat žádný náš zdrojový kód. V opačném případě plně odpovídá za škodu způsobenou poskytovateli a za jeho ušlý zisk.

XII. Služby třetích osob

Do poskytování platebních služeb jsou zapojeny třetí osoby, jejichž zapojení do poskytování služeb je nevyhnutelné, např. jiný poskytovatel platebních služeb, služby ověřování identity, kryptografické služby a podobně.

Poskytovatel za účelem technické realizace platebních služeb využívá externí poskytovatele služeb, přičemž je vybírá a kontroluje s náležitou péčí s důrazem na povinnost mlčenlivosti a ochranu osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů.

XIII. Ochrana před legalizací příjmů z trestné činnosti a před financováním terorismu (AML/CFT)

Poskytovatel je povinen dodržovat veškerá opatření v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu podle zákona č. 297/2008 o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a ve smyslu Programu vlastní činnosti zaměřené proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vyhlášení obchodních podmínek dne 01.11.2021

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.11.2021 .