Informácia o spracúvaní osobných údajov

Používatelia platobných služieb „Everifin“

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „GDPR“)

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ochrana Vášho súkromia sú pre nás dôležité, a preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Na tomto mieste nájdete podrobné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov.

V tejto informácii nájdete predovšetkým údaje o nasledovných témach:

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

2. Bližšie informácie o jednotlivých právnych základoch spracúvania

3. Bližšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania

4. Poučenie o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je poskytovateľ platobných služieb „Everifin“, ktorým je obchodná spoločnosť Usability Engineering Center s. r. o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30858/T, IČO: 46 963 774 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Pri spracovaní Vašich osobných údajov môže dôjsť, vzhľadom na charakter služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, k prenosu do tretích krajín, avšak výlučne do krajín Európskej únie a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Poštová adresa: Usability Engineering Center s. r. o.

Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

E-mailový kontakt: [email protected]

Mobil: +421 918 935 649

2. Aký právny základ nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na jednom z nižšie uvedených právnych základov:

Zákonné povinnosti Prevádzkovateľa povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje vyplýva v tomto prípade Prevádzkovateľovi z viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich predovšetkým dane a iné finančné plnenia, ako i z ďalších osobitných právnych predpisov, najmä zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti, zákona o platobných službách, zákona o dohľade nad finančným trhom či zákona o NBS; poskytnutie osobných údajov v tomto prípade je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa zo zákona

Plnenie zmluvy Prevádzkovateľom spracúvanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom je v tomto prípade nevyhnutné na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom a následne na to, aby Vám Prevádzkovateľ mohol riadne poskytovať služby, k poskytovaniu ktorých sa Prevádzkovateľ zaviazal, t. j. najmä sprostredkovanie informácií o Vašich platobných účtoch, predkladanie platobných príkazov na Váš pokyn vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb a v prípade potreby aj na reklamačné účely a účely ďalšej komunikácie s Vami; poskytnutie osobných údajov v tomto prípade je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou

Súhlas dotknutej osoby spracúvanie Vašich osobných údajov môže byť založené na Vašom súhlase, predovšetkým v súvislosti s jednotlivými transakciami, kedy súhlas prebieha autorizáciou konkrétnej transakcie; súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu: Mikovíniho 8, 917 07 Trnava alebo elektronicky na e-mailovú adresu [email protected]; prípadné neskoršie odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu; poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, je úplné dobrovoľné, v niektorých prípadoch je však nevyhnutné na riadne poskytovanie služieb Prevádzkovateľa

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spracúvanie Vašich osobných údajov môže vyplývať z oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, kedy je Prevádzkovateľ povinný skúmať, či takéto spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásah do Vašich práv; oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predovšetkým obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa a zasielanie ponuky služieb Prevádzkovateľa existujúcim klientom; o bližšie informácie môžete Prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov Prevádzkovateľa; poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, je úplné dobrovoľné, v niektorých prípadoch je však nevyhnutné na riadne poskytovanie služieb Prevádzkovateľa

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy na konkrétny a vopred vymedzený účel:

Poskytovanie služieb Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predovšetkým na účely riadneho poskytovania platobných služieb v zmysle vzájomného zmluvného vzťahu uzavretého s dotknutou osobou, a to najmä poskytovanie konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch dotknutej osoby, predloženie platobných príkazov na pokyn dotknutej osoby vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb či zdokumentovanie činnosti Prevádzkovateľa na účely výkonu dohľadu nad činnosťou Prevádzkovateľa, vrátane spracúvania štatistických a iných hlásení pre tieto účely.

• Právny základ:

Zákonné povinnosti Prevádzkovateľa

Plnenie zmluvy Prevádzkovateľom

Súhlas dotknutej osoby

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

• Rozsah osobných údajov:

Bežné osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, názov platobného účtu, číslo platobného účtu, doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad), informácia, či je používateľ služby alebo konečný užívateľ výhod politicky exponovaná osoba a pôvod jeho finančných prostriedkov (pri právnických osobách sa zbierajú rovnaké údaje na identifikáciu ich konečných užívateľov výhod, v prípade politicky exponovanej osoby ešte ďalší doklad preukazujúci jej totožnosť), IP adresa

• Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ak právny predpis nevyžaduje dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie.

• Tretie strany:

Okrem Prevádzkovateľa majú k osobným údajom prístup aj nasledovné osoby: zamestnanci Prevádzkovateľa, právny zástupca, externý dodávateľ poštových služieb a Národná banka Slovenska, príp. iné príslušné orgány pri výkone dohľadu nad činnosťou Prevádzkovateľa, súdy a iné orgány príslušné riešiť spory alebo úradný výkon rozhodnutí.

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Prevádzkovateľ, vzhľadom na charakter svojej činnosti, spracúva osobné údaje taktiež na účely plnenia povinností, ktoré mu vyplývajú z osobitných zákonov, predovšetkým zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to najmä v súvislosti so zisťovaním a kontrolou identifikácie klientov a preverovaním a odhaľovaním neobvyklých obchodných operácií.

• Právny základ:

Zákonné povinnosti Prevádzkovateľa

• Rozsah osobných údajov:

Bežné osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, názov platobného účtu, číslo platobného účtu, doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad), informácia, či je používateľ služby alebo konečný užívateľ výhod politicky exponovaná osoba a pôvod jeho finančných prostriedkov (pri právnických osobách sa zbierajú rovnaké údaje na identifikáciu ich konečných užívateľov výhod). V prípade politicky exponovanej osoby ešte ďalší doklad preukazujúci jej totožnosť.

• Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ak právny predpis, resp. písomná požiadavka finančnej spravodajskej jednotky nevyžaduje dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie, maximálne však 10 rokov.

• Tretie strany:

Okrem Prevádzkovateľa majú k osobným údajom prístup aj nasledovné osoby: Finančná spravodajská jednotka, príp. iné príslušné orgány pri výkone dohľadu, externý dodávateľ služby validácie dokladov totožnosti.

Priamy marketing a štatistiky

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely vykonávania prieskumu ohľadom využívania platobných služieb Prevádzkovateľa a taktiež na účely informovania klientov o nových ponukách.

• Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

• Rozsah osobných údajov:

Bežné osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

• Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové a informačné účely len po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu informačných materiálov Prevádzkovateľa či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie.

• Tretie strany:

Okrem Prevádzkovateľa majú k osobným údajom prístup aj nasledovné osoby: zamestnanci Prevádzkovateľa.

4. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom

- prístup k svojim osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na vymazanie osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- právo na prenosnosť svojich osobných údajov,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Uvedené práva dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Akým spôsobom môžete uplatniť Vaše práva k osobným údajom?

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mikovíniho 8, 917 01 Trnava alebo elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected].

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude Prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás bude o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedá Prevádzkovateľ bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, Prevádzkovateľ môže od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Aktualizácia osobných údajov:

Cieľom Prevádzkovateľa je spracúvať iba aktuálne a presné osobné údaje. Informujte prosím Prevádzkovateľa o všetkých zmenách Vašich osobných údajov, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a to poštou na adresu Mikovíniho 8, 917 01 Trnava alebo elektronicky na e-mailovú adresu