Obchodné podmienky k poskytovaniu platobných služieb EVERIFIN

Platné od 01.11.2021

Účelom týchto Obchodných podmienok (ďalej aj „OP“) je vymedziť právny priestor, v ktorom sa stretne naša spoločnosť poskytujúca služby určitého druhu s Vami, ako používateľom týchto služieb.

Prečítajte si prosím pozorne tieto obchodné podmienky aby ste mali informáciu o druhu, rozsahu a zárukách nami poskytovaných služieb a zároveň aby ste získali informáciu o tom čo očakávame v tomto priestore my od Vás.

Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím s Rámcovou zmluvou a Obchodnými podmienkami“ vyjadrujete, že ste im porozumeli, vyjadrujete s ich znením súhlas a uzatvárate zmluvný vzťah, ktorého predmetom je používanie Platobnej služby informovania o Platobnom účte a Platobnej iniciačnej služby.

V prípade ak potrebujete pomoc s vysvetlením týchto podmienok radi prijmeme akékoľvek Vaše otázky na email: [email protected].

I. Poskytovateľ služieb

Poskytovateľom platobných služieb v zmysle týchto podmienok s ktorým uzatvárate zmluvný vzťah, je

Usability Engineering Center, s. r. o.

Mikovíniho 8, SK – 917 01 Trnava, Slovensko,

IČO: 46963774 , reg. OR OS Trnava, odd. Sro, Vl. č. 30858/T

Číslo licencie: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/

poist. zmluva č. B2000OMP604534, orgán dohľadu Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Poskytovateľ poskytuje platobné služby prostredníctvom aplikácie Everifin a publikuje internetovú stránku www.everifin.com. Ochranná známka Everifin je jeho nehmotným majetkom.

Pojmy „Poskytovateľ“, „Everifin“, „my“ a „naše“ použité v týchto obchodných podmienkach predstavujú spoločnosť Usability Engineering Center, s. r. o. a jej tím (personál).

II. Predpoklady používania služieb

Základným predpokladom používania našich služieb je, že ste dosiahli vek ktorý Vás oprávňuje vstúpiť to tohto zmluvného vzťahu (Slovensko, vek 18 rokov).

Ďalším predpokladom je, že máte zriadený jeden alebo viacero platobných účtov u jedného alebo u viacerých Iných poskytovateľov v rámci krajín Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska (napr. v banke) alebo ste oprávnený s nimi disponovať.

Taktiež budete potrebovať zariadenie spĺňajúce požiadavky našich služieb na systém a kompatibilitu (ktoré sa môžu priebežne meniť), fungujúci prístup k internetu a kompatibilný softvér. Kvalita fungovania služieb a možnosť ich využívať môže byť vyššie uvedenými požiadavkami ovplyvnená. Za splnenie týchto systémových požiadaviek zodpovedáte Vy.

III. Pojmy a definície

Platobná služba informovania o Platobnom účte alebo Služba informovania o Platobnom účte (AIS) – je samostatná online služba prevádzkovaná prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu a ktoré máte ako používateľ platobných služieb vedené u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb (§ 2 ods. 1 písm. h) zákona o platobných službách (ďalej aj „AIS“));

Platobná iniciačná služba (PIS) – je samostatná online služba spočívajúca v predložení platobného príkazu na Váš pokyn ako používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je prístupný online prostredníctvom internetu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb (§ 2 ods. 1 písm. g) zákona o platobných službách (ďalej aj „PIS“));

Iný poskytovateľ platobných služieb – iný poskytovateľ platobných služieb v zmysle zákona o platobných službách, ktorý zriaďuje a vedie Platobný účet (napríklad banka);

Platobný účet – je účet vedený Iným poskytovateľom platobných služieb, ktorý je prístupný online a vo vzťahu ku ktorému môže používateľ využívať Službu informovania o Platobnom účte a Platobnú iniciačnú službu;

Platobný príkaz - je pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb na vykonanie platobnej operácie;

Platobnou operáciou - je prevod finančných prostriedkov na pokyn platiteľa alebo v jeho mene alebo na pokyn príjemcu poskytovateľovi platobných služieb;

Platiteľ - je osoba, ktorá má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z tohto platobného účtu poskytovateľovi platobných služieb alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb, alebo osoba ktorá nemá zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb;

Používateľ platobných služieb (ďalej aj “používateľ“) - je osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca. Pre účely použitia aplikácie Everifin a pre účely OP sa používateľom rozumiete Vy;

Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a/alebo plnení Rámcovej zmluvy v rámci aplikácie Everifin a vo vzťahu ku konkrétnemu Platobnému účtu nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, či ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca (vrátane zástupcu fyzickej osoby podnikateľa). Poskytovateľ nepovažuje za spotrebiteľa žiadnu právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa;

Autorizácia – udelenie súhlasu/povolenia používateľa na vykonanie platobnej operácie;

Autentifikácia - je postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť totožnosť používateľa platobných služieb alebo oprávnenosť použitia platobného prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb;

Silná autentifikácia – je autentifikácia na základe dvoch alebo viacerých prvkov v zmysle §2 ods. 48 Zákona o platobných službách;

OP – Obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných služieb EVERIFIN, upravujúce poskytovanie platobných služieb EVERIFIN;

Zákon o platobných službách – zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších zmien a doplnení;

IV. Služba informovania o Platobnom účte

1. Služba informovania o Platobnom účte Vám umožňuje získavať v elektronickom prostredí informácie o Platobnom účte vedenom Iným poskytovateľom platobných služieb. Podmienkou, ktorá umožňuje poskytovanie takejto platobnej služby, je udelenie a náležité obnovovanie súhlasu s poskytovaním/využívaním platobnej služby informovania o Platobnom účte (vrátane silnej autentifikácie u Iného poskytovateľa platobných služieb) udeleného našej spoločnosti (ďalej aj „súhlas používateľa“). Na základe takéhoto platného súhlasu používateľa bude poskytovateľ vo vzťahu ku všetkým Platobným účtom ktoré sú používateľovi sprístupnené u používateľom určeného Iného poskytovateľa platobných služieb a ktoré si používateľ pripojil podľa Článku VI., bod 3 týchto OP, oprávnený získavať a Iný poskytovateľ platobných služieb oprávnený poskytovať poskytovateľovi údaje potrebné na riadne poskytovanie služby.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za rozsah, správnosť a aktuálnosť informácií v prípade, že nedostatok rozsahu, neaktuálnosť či nesprávnosť boli spôsobené Iným poskytovateľom platobných služieb či samotným používateľom.

3. Základný rozsah poskytovaných informácií predstavuje: názov Platobného účtu, číslo Platobného účtu, zostatky na Platobnom účte, pohyby na Platobnom účte a jeho označenie stanovené Iným poskytovateľom platobných služieb. Tento rozsah môže byť rozšírený o grafy, vyhodnotenia spotreby, návrhy a pod. podľa ustanovení OP.

4. Medzi aplikáciou Everifin a Iným poskytovateľom dochádza k online výmene informácií o Platobnom účte používateľa. Aktualizácia poskytovaných údajov sa vykoná vždy pri prihlásení sa používateľa do aplikácie a následne v periodicky sa opakujúcom intervale.

5. Poskytovanie informácií o Platobnom účte Iným poskytovateľom platobných služieb bude ukončené až výlučne zánikom súhlasu s poskytovaním/využívaním Platobnej služby informovania o Platobnom účte k predmetnému Platobnému účtu. Zánik súhlasu môže nastať tak, že používateľ odpojí svoj platobný účet z aplikácie Everifin, alebo automaticky po 90 dňoch, ak svoj súhlas neobnoví pred uplynutím tejto lehoty.

6. Poskytovateľ bude aj po zániku tohto súhlasu naďalej zobrazovať používateľovi už predtým získané údaje o Platobnom účte v aplikácii Everifin, a to až do odobratia takéhoto účtu používateľom zo zoznamu Platobných účtov v aplikácii Everifin. Uvedené platí aj v prípade zániku zmluvy, na základe ktorej bol vedený Platobný účet, či v prípade zániku príslušných oprávnení používateľa k Platobnému účtu v zmysle takej zmluvy.

V. Platobná iniciačná služba

1. Platobnú iniciačnú službu v rámci aplikácie Everifin je používateľ oprávnený využívať vo vzťahu ku všetkým Platobným účtom a takýto Platobný účet je zaradený do zoznamu Platobných účtov vedených Inými poskytovateľmi platobných služieb.

2. Prostredníctvom aplikácie Everifin je možné iniciovať výlučne bezhotovostné platobné operácie – úhrady finančných prostriedkov prostredníctvom predloženia platobného príkazu.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zadaný platobný príkaz, ktorý používateľ autorizoval (odsúhlasil prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Odoslať príkaz“), predložiť Inému poskytovateľovi platobných služieb. Skutočnosť, že poskytovateľ umožnil používateľovi platobný príkaz zadať, nemusí viesť k jeho spracovaniu Iným poskytovateľom platobných služieb. Od predloženia daného platobného príkazu sa spracovanie platobného príkazu riadi podmienkami Iného poskytovateľa platobných služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za výsledok spracovania platobného príkazu ani za dátum zrealizovania platby na jeho základe, okrem prípadov podľa bodu 4 tohto Článku.

4. Poskytovateľ zodpovedá za to, že:

a) platobný príkaz bol prijatý Iným poskytovateľom platobných služieb (bol predložený Inému poskytovateľovi platobných služieb),

b) Platobná iniciačná služba bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná a neovplyvnila ju technická porucha a ani iné nedostatky spojené s nevykonaním, chybným vykonaním alebo oneskoreným vykonaním platobnej operácie v rámci pôsobnosti poskytovateľa.

5. Po predložení platobného príkazu vyzve Iný poskytovateľ platobných služieb používateľa na vykonanie silnej autentifikácie. Na iniciovanú platbu sa budú aplikovať limity platieb definované Iným poskytovateľom platobných služieb.

6. Používateľ môže odvolať platobný príkaz najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu, ak ide o platobný príkaz pri ktorom sa Používateľ, ktorý predkladá platobný príkaz a Poskytovateľ dohodnú, že bude vykonaný v určený deň (deň splatnosti) alebo na konci určitej lehoty. Za okamih prijatia platobného príkazu sa považuje tento dohodnutý deň. Ak tento dohodnutý deň nie je pracovným dňom Iného poskytovateľa platobných služieb, prijatý platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

7. Používateľ platobných služieb nesmie odvolať platobný príkaz po okamihu prijatia platobného príkazu Iným poskytovateľom platobných služieb. Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď Iný poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol predložený Poskytovateľom. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

8. V prípade, že poskytovateľ získa od Iného poskytovateľa platobných služieb informáciu o zrealizovaní/nezrealizovaní platobného príkazu iniciovaného prostredníctvom aplikácie Everifin, poskytovateľ túto informáciu poskytne klientovi spolu so súvisiacimi informáciami v rozsahu informácií poskytnutých Iným poskytovateľom.

VI. Prihlásenie do aplikácie Everifin, pripojenie účtov, predloženie platobného príkazu

1. Prihlásenie do aplikácie Everifin

Používateľ sa prihlási do svojho používateľského účtu, ktorý si vytvoril pri prvom vstupe do prostredia aplikácie Everifin a to zadaním prihlasovacích údajov - používateľského mena a hesla (min. 8 znakov, kombinácia veľkých a malých písmen a číslic).

2. Identifikácia používateľa

2.1. Kliknutím na tlačidlo „Prehľad účtov“ alebo „Účet“ po prvýkrát, bude používateľ vyzvaný na uvedenie identity svojej osoby v nasledovnom rozsahu:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (ak bolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druh a číslo dokladu totožnosti, oskenovaný alebo odfotený oficiálny identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz alebo pas), vyhlásenie, či osoba je alebo nie je politicky exponovaná osoba.

b) v prípade ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, musí používateľ uviesť naviac oproti písm. a) aj adresu miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

c) v prípade, ak sa jedná o právnickú osobu, musí používateľ uviesť jej názov, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo DPH (ak existuje), krajina registrácie, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať.

2.2. Používateľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať Poskytovateľa o všetkých zmenách týkajúcich sa poskytnutých identifikačných údajov.

2.3. Po zadaní identifikačných údajov bude používateľ vyzvaný na uzatvorenie Rámcovej zmluvy a odsúhlasenie týchto OP. Po uzatvorení Rámcovej zmluvy a odsúhlasení OP si používateľ bude môcť pripojiť platobný účet alebo platobné účty podľa jeho výberu vedené u Iného poskytovateľa.

3. Pripojenie účtu/účtov

3.1. V prípade ak sa používateľ rozhodne pripojiť k aplikácii Everifin platobný účet alebo platobné účty vedené u Iného poskytovateľa, postupuje podľa krokov zobrazovaných aplikáciou Everifin. Postup pripájania účtov je uvedený aj v časti Pomoc a podpora/pripojenie účtov alebo používateľ môže kontaktovať zákaznícku podporu (helpdesk) Poskytovateľa alebo na adrese [email protected].

3.2. V prípade, že používateľ nekoná vo vlastnom mene, preukáže formou záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene koná.

3.3. Po pripojení jedného alebo viacerých účtov a identifikácii príp. overení identifikácie používateľa budú používateľovi zobrazené nasledovné informácie:

- zoznam pripojených účtov so zostatkami a celkový zostatok

- detail každého účtu (transakcie na účte) a možnosť vyhľadávať transakcie

- prehľady, grafy o spotrebe, denných zostatkoch, poplatkoch, atď

3.4. Pripojené účty je používateľ oprávnený kedykoľvek odpojiť.

4. Predloženie platobného príkazu

Používateľ pri predkladaní platobného príkazu postupuje podľa krokov zobrazovaných aplikáciou Everifin. Postup predloženia platobného príkazu je uvedený aj v časti Pomoc a podpora/predkladanie platobného príkazu alebo používateľ môže kontaktovať zákaznícku podporu (helpdesk) Poskytovateľa alebo na adrese [email protected].

Po predložení platobného príkazu sa používateľovi zobrazí potvrdenie o úspešnom/neúspešnom predložení platobného príkazu s identifikáciou platby a uvedením sumy a so súvisiacimi informáciami v rozsahu informácií poskytnutých Iným poskytovateľom.

5. Odhlásenie

Po ukončení používania aplikácie Everifin sa používateľ odhlasuje z aplikácie kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“. Z bezpečnostných dôvodov pri používaní cez webový prehliadač systém používateľa automaticky odhlási v prípade, ak bude niekoľko minút neaktívny (maximálne 15 minút).

VII. Bezpečnosť

1. Personalizované bezpečnostné prvky používateľa

Personalizované bezpečnostné prvky používateľa vydané Iným poskytovateľom platobných služieb (napr. bankou) sa neukladajú a ani nie sú v systéme aplikácie Everifin viditeľné.

2. Heslo používateľa pre aplikáciu Everifin

Zmena hesla / zabudnuté heslo

Používateľ si môže kedykoľvek nastaviť nové heslo kliknutím na odkaz “Zabudnuté heslo“ priamo z prihlasovacej stránky. Po zadaní emailovej adresy ktorú používateľ použil pri registrácii budú na túto adresu doručené inštrukcie o ďalšom postupe na vytvorenie nového hesla. Po vytvorení nového hesla sa pôvodné heslo automaticky deaktivuje.

Strata hesla / odcudzené heslo

V prípade, keď používateľ nadobudne pochybnosť alebo zistí, že sa heslo dostalo k neoprávnenej osobe, prípadne ak si používateľ nie je istý tým, či jeho heslo nebolo odcudzené alebo zistí že k odcudzeniu hesla prišlo, je používateľ povinný bezodkladne použiť funkciu na zmenu hesla, alebo bezodkladne kontaktovať helpdesk (linku podpory) Poskytovateľa na adrese [email protected] s predmetom správy „Strata hesla“.

3. Neautorizovaná alebo nesprávne vykonaná platobná transakcia

Podozrenie na neautorizovanú alebo nesprávne vykonanú platobnú transakciu má Používateľ povinnosť bezodkladne a najneskôr do 13 mesiacov od dátumu odpísania finančných prostriedkov z účtu ohlásiť poskytovateľovi a zároveň ho ohlásiť aj tomu poskytovateľovi platobných služieb, ktorý zriaďuje a vedie platobný účet, z ktorého bola daná transakcia uskutočnená.

4. Refundácie

Používateľ môže žiadať svojho Iného poskytovateľa platobných služieb (napr. banku) o refundáciu neautorizovanej alebo nesprávne zrealizovanej platobnej transakcie za nasledujúcich podmienok:

- dátum odpísania prostriedkov z účtu nie je starší než 13 mesiacov v deň, kedy predkladá žiadosť

- zákazník nekonal podvodne

- zákazník neporušil podmienky služby

- ak bola platba iniciovaná pomocou stratených alebo odcudzených prístupových údajov a zákazník nekonal úmyselne alebo hrubo nedbanlivo

Ak sú tieto podmienky splnené, Iný poskytovateľ poskytne používateľovi refundáciu najneskôr do konca nasledujúceho obchodného dňa. Používateľ môže znášať straty do výšky maximálne 50 EUR aj to iba v prípade, že:

- platba bola iniciovaná pomocou stratených alebo odcudzených prístupových údajov

- a stratu alebo krádež zákazník nemohol odhaliť

- a stratu alebo krádež nespôsobilo konanie alebo nekonanie Poskytovateľa

Voči používateľovi zodpovedá za refundáciu Iný poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie jeho platobný účet a zákaznícka podpora Everifinu pomáha používateľom na základe ich požiadavky v komunikácii s ich Iným poskytovateľom platobných služieb (napr. bankou), aby bola žiadosť o refundáciu podaná správne.

5. Adekvátne bezpečnostné opatrenia na strane používateľa

Používateľ by sa mal riadiť nasledovnými odporúčaniami, aby minimalizoval riziko spojené s komunikáciou cez Internet:

- používať operačný systém s najnovšími bezpečnostnými aktualizáciami

- používať webový prehliadač s najnovšími bezpečnostnými aktualizáciami

- používať antivírusový program s najnovšími bezpečnostnými aktualizáciami

- používať dôveryhodné a zabezpečené internetové pripojenie, napríklad doma, v práci, vlastné mobilné dáta a podobne, a vyhýbať sa verejným WiFi sieťam bez dodatočného zabezpečenia napríklad v reštauráciách, na letiskách a podobne.

- nezdieľať používateľské prihlasovacie údaje a to ani so zákazníckou podporou Poskytovateľa. Poskytovateľ nikdy nebude žiadať o prihlasovacie údaje Používateľa. Ak sa podobná situácia vyskytne, pravdepodobne ide o phising, keď sa útočník neoprávnene vydáva za poskytovateľa a podvodne sa snaží získať prihlasovacie údaje.

- uchovávať používateľské prihlasovacie údaje na bezpečnom mieste, ideálne zašifrovane alebo offline

- nenechávať zariadenie (počítač, tablet alebo smartfón) so spustenou a odomknutou aplikáciou Everifin bez prítomnosti používateľa na mieste, kde majú prístup tretie osoby

VIII. Zmena obchodných podmienok

1. Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky, alebo na základe rozhodnutia vedenia poskytovateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto obchodné podmienky (ďalej spolu len „Zmena OP“). Zmenu OP poskytovateľ oznámi zverejnením na www.everifin.com, oznámením odoslaným na e-mailovú adresu používateľa alebo obdobným spôsobom.

Poskytovateľ zároveň určí platnosť a účinnosť Zmeny OP, pričom oznámenie poskytovateľ vykoná najneskôr dva mesiace pred účinnosťou Zmeny OP.

2. Ak klient nebude súhlasiť so Zmenou OP, je oprávnený písomne oznámiť poskytovateľovi, že Zmenu OP neprijíma, pričom takéto oznámenie je povinný doručiť poskytovateľovi najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti Zmeny OP. Používateľ je oprávnený okamžite bezodplatne ukončiť dotknutý záväzkový vzťah.

3. Ak klient vo vyššie uvedenej lehote písomne neoznámi poskytovateľovi svoj nesúhlas so Zmenou OP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy poskytovateľa a používateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými OP. Ak používateľ doručí poskytovateľovi informáciu, že Zmenu OP neprijíma, a nevyužije svoje právo na ukončenie zmluvného vzťahu, je poskytovateľ oprávnený, ak sa poskytovateľ a používateľ nedohodnú inak, pozastaviť poskytovanie dotknutej služby alebo služieb.

4. Miestom doručovania Zmien OP používateľa schránka dokumentov používateľa nachádzajúca sa v prostredí aplikácie Everifin.

IX. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť či zrušiť prístup používateľa do služieb alebo odstrániť váš účet v aplikácii Everifin, ak:

- používateľ závažne alebo opakovane poruší tieto obchodné podmienky,

- to poskytovateľ musí vykonať v súlade s právnymi predpismi alebo súdnym príkazom;

- by vzhľadom na osobu používateľa alebo charakter ním vykonávaných transakcií mohlo ďalšie trvanie zmluvného vzťahu vážne ohroziť alebo poškodiť povesť alebo dobré meno Poskytovateľa alebo pokiaľ sa používateľ dopustí takého konania, v dôsledku ktorého dôjde k vážnemu narušeniu dôvery medzi ním a Poskytovateľom (vrátane prípadu začatia súdneho alebo iného sporu s Poskytovateľom, popretie platnosti zmluvy medzi Poskytovateľom a používateľom, vedomého poskytnutia nepravdivých vyhlásení, nedostatku súčinnosti, zneužívania obchodného mena Everifin na sociálnych sieťach alebo iných útokov v akejkoľvek forme na Poskytovateľa či na jej zamestnancov a pod),

- používateľ bude počas trvania zmluvy zaradený na sankčné zoznamy či iné obdobné zoznamy vydávané Európskou úniou alebo niektorým z jej členských štátov.

2. Používateľ ukončí zmluvný vzťah odpojením pripojených účtov a zaslaním emailu s oznámením o ukončení zmluvného vzťahu na email [email protected]. Pre účinnosť ukončenia zmluvného vzťahu musia byť splnené všetky vyššie uvedené podmienky.

3. V prípade ak používateľ využíval bezplatnú formu služby, bude na základe jeho oznámenia o ukončení zmluvného vzťahu, zmluvný vzťah ukončený k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v ktorom prišlo k odpojeniu pripojených účtov a zároveň k doručeniu e-mailu s oznámením o ukončení zmluvného vzťahu. V období od doručenia e-mailu s oznámením o ukončení zmluvného vzťahu do doby ukončenia zmluvného vzťahu v posledný deň príslušného mesiaca, nebude môcť používateľ využívať žiadne platobné služby aplikácie Everifin.

4. V prípade ak používateľ využíval platenú formu služby s mesačným predplatným, bude na základe jeho oznámenia o ukončení zmluvného vzťahu, zmluvný vzťah ukončený v nasledujúci deň po dni, v ktorom prišlo k vyčerpaniu predplatenej/zaplatenej mesačnej sumy za používanie platobných služieb aplikácie Everifin

5. V prípade ak používateľ využíval platenú formu služby s ročným predplatným, bude na základe jeho oznámenia o ukončení zmluvného vzťahu, zmluvný vzťah ukončený k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom používateľ doručil toto oznámenie. V tomto prípade poskytovateľ vráti používateľovi pomernú časť zaplatenej sumy predplatného.

V prípade ak zostávajúca suma zaplateného predplatného nedosahuje výšku postačujúcu na poskytovanie platobných služieb Everifin po celú dobu plynutia výpovednej lehoty, bude zmluvný vzťah ukončený v nasledujúci deň po dni, v ktorom prišlo k vyčerpaniu zostatku predplatenej/zaplatenej sumy za používanie platobných služieb aplikácie Everifin.

6. V prípade ak používateľ ukončil zmluvný vzťah z dôvodu uvedenom v Článku VIII, bod 2. týchto OP, poskytovateľ vráti používateľovi pomernú časť zaplatenej sumy predplatného.

X. Vybavovanie reklamácií

Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo emailom na [email protected].

Poskytovateľ je povinný takto uplatnenú reklamáciu prijať a rozhodnúť o jej oprávnenosti v lehotách určených Reklamačným poriadkom. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ klienta písomne v potvrdení o vybavení reklamácie, ktoré Poskytovateľ doručuje bez zbytočného odkladu na poslednú známu emailovú adresu klienta.

XI. Zodpovednosť

1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne používateľovi tým, že nemôže v určitom okamihu využívať služby AIS/PIS v zmysle týchto obchodných podmienok.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na prerušenie poskytovania platobných služieb v prípade údržby informačných systémov, update software alebo profilaktiky.

3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené alebo súvisiace s chybami pri prenose, technickými poruchami, prerušením linky, interferenciami so zariadeniami spoločnosti poskytujúcej telekomunikačné služby alebo prevádzkovateľov súkromných sietí a tiež ďalšími technickými problémami akéhokoľvek druhu, okrem prípadov spôsobených poskytovateľom zámerne. Zodpovednosť za správnosť prenášaných údajov, zlyhanie hardvérového alebo softvérového vybavenia na strane používateľa nesie používateľ.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené:

- vstupom inej osoby do prebiehajúceho spojenia Iného poskytovateľa p.s. (napr. banky) a používateľa či Iného poskytovateľa p.s. (napr. banky) a Poskytovateľa platobných služieb uskutočňovaného prostredníctvom technických zariadení a sietí;

- sprístupnením a zneužitím údajov týkajúcich sa používateľa a tvoriacich bankové tajomstvo vrátane osobných údajov používateľa, ktoré poskytovateľ alebo používateľ na základe alebo v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci aplikácie Everifin zasielajú prostredníctvom elektronických komunikačných médií;

- nesprávnym použitím identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov či iných ochranných prvkov používateľa

- podvodným konaním používateľa

- neautorizovaným použitím služieb Everifin

- porušením obchodného a/alebo bankového tajomstva používateľom

- porušením osobných údajov poskytovateľa alebo chránených dát používateľa, ak porušenie spôsobil svojím konaním používateľ

- nezvyčajnou a nepredvídateľnou udalosťou, ktorú nemohol nijako ovplyvniť, a ktorej dôsledkom nemohol napriek uplatneniu starostlivého prístupu zabrániť

5. Za škodu, ktorá vznikne chybami, nedorozumeniami a omylmi pri doručovaní údajov prostredníctvom elektronických komunikačných médií medzi zmluvnými stranami, zodpovedá poskytovateľ len vtedy, ak ju zavinil. To platí aj v prípade viacnásobného vystavenia príkazu prostredníctvom elektronických komunikačných médií.

6. Poskytovateľ nie je oprávnený posudzovať, či je klient oprávnený získavať informácie týkajúce sa Platobného účtu a/alebo uskutočňovať platobné operácie na ťarchu daného Platobného účtu. Tieto práva a oprávnenia vyplývajú výlučne zo zmluvného záväzku upravujúceho založenie a vedenie Platobného účtu medzi klientom a Iným poskytovateľom platobnej služby. Poskytovateľ bude preto pri poskytovaní služieb Everifin vychádzať z predpokladu, že klient je oprávnený získať všetky informácie, ktoré v rámci poskytovania Platobnej služby informovania o Platobnom účte budú Poskytovateľovi doručené od Iného poskytovateľa platobných služieb, ako aj z predpokladu, že klient je oprávnený iniciovať platobnú službu na predmetnom Platobnom účte. Poskytovateľ zároveň nebude posudzovať, či klient pri využívaní jednotlivých platobných služieb koná vo vlastnom mene alebo v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, či ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca (vrátane zástupcu fyzickej osoby podnikateľa).

7. Používateľ nesmie kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadnu časť našich služieb ani softvéru. Nesmie tiež spätne analyzovať ani sa pokúšať extrahovať žiadny náš zdrojový kód. V opačnom prípade plne zodpovedá za škodu spôsobenú poskytovateľovi a jeho ušlý zisk.

XII. Služby tretích osôb

Pri poskytovaní platobných služieb sú zapojené tretie osoby, ktorých zapojenie do poskytovania služieb je nevyhnutné, napr. iný poskytovateľ platobných služieb, služby overovania identity, kryptografické služby a podobne.

Poskytovateľ na účel technického realizovania platobných služieb, zapája externých poskytovateľov služieb pričom ich vyberá a kontroluje s náležitou starostlivosťou s dôrazom na povinnosť mlčanlivosti a ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

XIII. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (AML/CFT)

Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky opatrenia v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Vyhlásenie Obchodných podmienok dňa 01.11.2021

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2021.