Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poprzednią wersję dokumentu znajdziecie w sekcji Archiv

Użytkownicy usług płatniczych Everifin na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RODO). Właściwe przetwarzanie Waszych danych osobowych i ochrona prywatności są dla nas ważne, dlatego przetwarzamy je z obowiązującymi przepisami i chronimy je z najwyższą starannością.

W tym dokumencie znajdziecie szczegółowe informacje, przede wszystkim o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego je przetwarzamy, jakie macie prawa w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, a także inne informacje, które mogą was zainteresować i które dotyczą przetwarzania danych osobowych.

W tym dokumencie znajdziecie przede wszystkim informacje dotyczące następujących tematów:

1. Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?

2. Szczegółowe informacje o poszczególnych podstawach prawnych przetwarzania.

3. Szczegółowe informacje o poszczególnych celach przetwarzania.

4. Pouczenie o prawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest zawsze firma, której zostały przekazane dane i która określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych.

Operatorem, czyli podmiotem przetwarzającym Wasze dane osobowe, jest dostawca usług płatniczych „Everifin”, będący spółką handlową Usability Engineering Center s. r. o.  z siedzibą pod adresem Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Trnawie, sekcja: Sro, sygn. 30858/T, numer identyfikacyjny firmy Regon: 46 963 774 (zwany dalej „Operatorem”).

Ze względu na charakter usług świadczonych przez Operatora, przetwarzanie Waszych danych osobowych może odbywać się w państwach trzecich, ale tylko w krajach Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane kontaktowe Operatora:

Adres kontaktowy: Usability Engineering Center s. r. o.

Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, Słowacja

Kontakt e-mail: [email protected]

Telefon komórkowy: +421 918 935 649

2.Na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Wasze dane osobowe?

Operator przetwarza Wasze dane osobowe na jednej z następujących podstaw prawnych:

Obowiązki prawne Operatora dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w tym przypadku wynikają  z kilku powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących podatki i inne świadczenia pieniężne, a także innych szczególnych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o przeciwdziałaniu falsyfikacji pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy zgłaszania działań przeciwko społeczeństwu, Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym lub Ustawy o Narodowym Banku Słowacji; w takim przypadku podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, niezbędnym do wypełnienia praw i obowiązków Operatora wynikających z przepisów prawa.

Wykonanie umowy przez Operatora i przetwarzanie Waszych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Operatorem, a następnie do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, do których Operator zobowiązał się, tj. w szczególności udzielania informacji o Waszych rachunkach płatniczych, składania na Wasze polecenie zleceń płatniczych w związku z rachunkiem płatniczym prowadzonym u innego dostawcy usług płatniczych oraz, w razie potrzeby, w celu reklamacji i dalszej komunikacji z Wami; podanie danych osobowych w takim przypadku jest wymogiem umownym, który jest niezbędny do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a osobą, której dane dotyczą.

Podstawą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, może opierać sią na Waszej zgodzie, w szczególności w związku z realizacją poszczególnych transakcji, gdzie zgoda następuje poprzez autoryzację konkretnej transakcji. Zgodę można w każdej chwili odwołać pisemnie, przesyłając jej odwołanie na adres: Mikovíniho 8, 917 07 Trnava, Słowacja; lub elektronicznie na adres e-mail [email protected]; późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody; podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jest całkowicie dobrowolne, ale w pewnych przypadkach niezbędne do prawidłowego świadczenia usług Operatora

Uzasadnione przypadki procederu przetwarzania Waszych danych osobowych mogą wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Operatora, lecz Operator jest zobowiązany do zbadania, czy takie przetwarzanie nie stanowi nieproporcjonalnej ingerencji w Wasze prawa. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest przede wszystkim obrona przed roszczeniami prawnymi Operatora oraz skierowanie oferty usług Operatora do dotychczasowych klientów. W każdej chwili możecie zwrócić się do Operatora o dodatkowe informacje, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych Operatora; podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jest całkowicie dobrowolne, ale w pewnych przypadkach jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.

3. W jakim celu są przetwarzane Wasze dane osobowe?

Administrator przetwarza Wasze dane osobowe przede wszystkim w określonym celu: świadczenia usług przez Operatora. Operator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia usług płatniczych zgodnie ze stosunkiem umownym z osobą, której dane dotyczą, w szczególności dostarczania skonsolidowanych informacji o jednym lub kilku rachunkach płatniczych osoby, której dane dotyczą, składania deklaracji płatniczych na zlecenie osoby, której dane dotyczą, który jest prowadzony przez innego dostawcę usług płatniczych lub w celu dokumentowania działalności Operatora dla celów nadzorczych, w tym przetwarzania raportów statystycznych i temu podobnych celach.

• Podstawa prawna:

Obowiązki prawne Operatora

Wykonanie umowy przez Operatora

Zgoda osoby zainteresowanej

Uzasadniony interes Operatora

 • Zakres udostępnianych danych osobowych:

Aktualne dane osobowe, które Operator uzyskuje od osoby, której dane dotyczą: imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny, data urodzenia, numer PESEL, adres stałego zamieszkania, adres zamieszkania tymczasowego, nazwa rachunku płatniczego, numer rachunku płatniczego, dowód tożsamości (np. dowód osobisty, dokument podróży), informacje o tym, czy użytkownik lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne oraz skąd pochodzą środki finansowe (te same dane są gromadzone dla podmiotów prawnych w celu identyfikacji ich beneficjentów rzeczywistych, w przypadku tożsamości osoby zaangażowanej politycznie), adres IP. 

• Okres przechowywania danych osobowych:

Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez okres 5 lat od dnia rozwiązania stosunku umownego pomiędzy Operatorem a osobą, której dane dotyczą, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania lub nie ma innej podstawy prawnej do rozpatrzenia.

• Osoby trzecie:

Oprócz Operatora dostęp do danych osobowych mają również następujące podmioty: pracownicy Operatora, przedstawiciele prawni, zewnętrzny dostawca usług pocztowych oraz Narodowy Bank Słowacji a także inne właściwe organy nadzorujące działalność Operatora, sądy i inne właściwe organy właściwe do rozstrzygania sporów lub urzędowego wykonywania orzeczeń.

Ochrona przed oszustwami finansowymi

Ze względu na charakter swojej działalności Operator przetwarza również dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, głównie Ustawy o ochronie przed oszustwami finansowymi, w szczególności w związku z identyfikacją i kontrolą identyfikacji i weryfikacji klientów oraz wykrywanie nietypowych operacji biznesowych.

• Podstawa prawna:

Obowiązki prawne Operatora

• Zakres danych osobowych:

Aktualne dane osobowe, które Operator uzyskuje od osoby, której dane dotyczą: imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny, data urodzenia, numer PESEL, adres stałego zamieszkania, adres zamieszkania tymczasowego, nazwa rachunku płatniczego, numer rachunku płatniczego, dowód tożsamości (np. dowód osobisty, dokument podróży), informacje o tym, czy użytkownik lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne oraz skąd pochodzą fundusze (te same dane są zbierane dla osób prawnych w celu identyfikacji ich końcowych użytkowników świadczeń). W przypadku osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne konieczny jest też inny dokument potwierdzający jej tożsamość.

• Okres przechowywania danych osobowych:

Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia stosunku umownego pomiędzy Operatorem a osobą, której dane dotyczą, jeżeli przepisy prawa, ew. pisemny wniosek jednostki analityki finansowej (FIU) nie wymaga dłuższego przechowywania lub nie ma innej podstawy prawnej przechowywania; ale maksymalnie przez okres 10 lat.

• Osoby trzecie:

Oprócz Operatora dostęp do danych osobowych mają również: jednostka analityki finansowej (FIU) lub inne organy właściwe w sprawowaniu nadzoru, zewnętrzny dostawca usługi walidacji dokumentów tożsamości.

Marketing bezpośredni i statystyki

Operator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej korzystania z usług płatniczych Operatora, a także w celu informowania klientów o nowych ofertach.

• Podstawa prawna:

Zgoda osoby zainteresowanej

Uzasadniony interes Operatora

• Zakres danych osobowych:

Aktualne dane osobowe, które Operator uzyskuje od osoby, której dane dotyczą: imię, nazwisko, adres e-mail.

• Okres przechowywania danych osobowych:

Operator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych i informacyjnych tylko przez niezbędny czas, nie dłużej jednak niż do czasu zaprzestania subskrypcji materiałów informacyjnych Operatora lub cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania lub nie ma innej podstawy prawnej do przechowywania tych danych.

• Osoby trzecie:

Oprócz Operatora dostęp do danych osobowych mają również następujące osoby: pracownicy Operatora.

4. Jakie przysługują Wam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osoby, których to dotyczy, mają prawo domagać się od Operatora w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- prawa do sprostowania danych osobowych,

- prawa do usunięcia danych osobowych,

- prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawa do przenoszenia swoich danych osobowych,

- prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa osób, których dane dotyczą, są szczegółowo określone w art. 15 do 21 RODO.

W jaki sposób możecie zastosować swoje prawa w stosunku do danych osobowych?

Możecie skorzystać ze swoich praw, wysyłając pisemny wniosek pocztą na adres Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, Słowacja, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

Operator ustosunkuje się do żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednak w każdym przypadku nie dłużej niż w ciągu miesiąca od jego doręczenia. W szczególnych przypadkach Operator może przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, ale zawsze poinformuje Was o przyczynach przedłużenia w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

Operator odpowiada na Wasze prośby bezpłatnie, ale jeśli są one nieproporcjonalne, ewidentnie nieuzasadnione lub często powtarzane, Operator może pobrać rozsądną opłatę administracyjną za ich obsługę.

Aktualizacja danych osobowych:

Zasadą Administratora jest przetwarzanie wyłącznie aktualnych i dokładnych danych osobowych. Prosimy o informowanie Operatora o wszelkich zmianach danych osobowych oraz przekazanie ich listownie na adres Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, Słowacja, lub drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected].