Ogólne Warunki Handlowe dotyczące świadczenia usług płatniczych przez EVERIFIN

Celem niniejszego regulaminu Warunków Handlowych (dalej jako  „WH”) jest ustalenie zakresu prawnego, w jakim nasza firma świadcząca usługi określonego rodzaju reguluje relacje z Wami, jako użytkownikami tych usług.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Handlowymi, aby mieć informacje o rodzaju, zakresie i gwarancji dotyczących świadczonych przez nas usług, a jednocześnie uzyskać informacje o tym, czego oczekujemy w tym zakresie.

Klikając na przycisk „Zgadzam się z Umową Ramową i Warunkami Handlowymi”, oświadczacie, że je rozumiecie, zgadzacie się z nimi i nawiązujecie stosunek umowny, którego przedmiotem jest korzystanie z płatniczej usługi informacyjnej o rachunku płatniczym oraz usługi inicjowania płatności.

Jeśli potrzebujecie pomocy w wyjaśnieniu tych warunków, z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania pod adresem e-mail: [email protected].

I. Usługodawca

Dostawcą usług płatniczych na podstawie niniejszych warunków, z którym nawiązują Państwo stosunek umowny, jest

Usability Engineering Center, s. r. o.

Mikovíniho 8, SK – 917 01 Trnava, Slovensko,

Regon: 46963774, spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Trnawie, sekcja: Sro, sygn. 30858/T

Numer licencji: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/

Polisa ubezpieczeniowa. Umowa nr. B2000OMP604534, organ nadzorczy Narodowy Bank Słowacji, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Usługodawca świadczy usługi płatnicze za pośrednictwem aplikacji Everifin i publikuje witrynę internetową  www.everifin.com. Znak towarowy Everifin jest jego wartością niematerialną.

Pojęcia „Dostawca”, „Usługodawca” , „Everifin”, „my” i „nasz” użyte w niniejszych Warunkach oznaczają Usability Engineering Center, s. r. o i jej zespół (personel). 

II. Warunki korzystania z usług

Podstawowym warunkiem korzystania z naszych usług jest osiągnięcie wieku uprawniającego do nawiązania tego stosunku umownego (Słowacja: 18 lat).

Kolejnym warunkiem jest założenie jednego lub więcej rachunków płatniczych u jednego lub więcej usługodawców w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu (np. w banku) lub posiadanie uprawnień do ich dysponowania.

Potrzebny będzie również sprzęt, który spełnia wymagania systemowe i jest kompatybilny (co może się zmieniać z biegiem czasu), stały dostęp do Internetu oraz kompatybilne oprogramowanie. Powyższe wymagania mogą mieć wpływ na jakość usług i możliwość korzystania z nich. Odpowiedzialność za spełnienie tych wymagań systemowych spoczywa na Was.

III. Pojęcia i definicje

Usługa informacyjna o rachunku płatniczym lub usługa dostępu do informacji o rachunku (AIS)- jest odrębną usługą internetową prowadzoną za pośrednictwem sieci internetowej lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, polegającą na dostarczaniu skonsolidowanych informacji o jednym lub kilku rachunkach płatniczych, które są dostępne online za pośrednictwem Internetu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, który posiadacie jako użytkownicy usług płatniczych u innego dostawcy usług płatniczych lub u kilku dostawców usług płatniczych (§ 2 ust. 1 lit. h Ustawy o usługach płatniczych (dalej jako „AIS”));

Usługa inicjowania płatności (UIP) – jest odrębną usługą internetową polegającą na złożeniu zlecenia płatniczego na Wasze zlecenie jako użytkownika usług płatniczych w związku z rachunkiem płatniczym, który jest dostępny online za pośrednictwem sieci Internet i jest utrzymywany u innego dostawcy usług płatniczych (§ 2 g) Ustawy o usługach płatniczych (dalej „AIS”);

Inny dostawca usług płatniczych – inny dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, który zakłada i prowadzi rachunek płatniczy (np. bank);

Rachunek płatniczy – oznacza konto prowadzone przez innego dostawcę usług płatniczych, dostępne w trybie online, w związku z którym użytkownik może korzystać z usługi informacji o rachunku płatniczym oraz usługi inicjowania płatności;

Zlecenie płatnicze – oznacza dyspozycję płatnika lub odbiorcy dla dostawcy usług płatniczych wykonania operacji płatniczej;

Operacja płatnicza – jest to przelew środków pieniężnych na zlecenie płatnika lub na jego rzecz lub na zlecenie odbiorcy do dostawcy usług płatniczych;

Płatnik - to osoba, która posiada rachunek płatniczy i składa zlecenie płatnicze z tego rachunku do dostawcy usług płatniczych lub dostawcy świadczącego usługę inicjowania płatności, lub osoba, która nie posiada rachunku płatniczego i składa zlecenie płatnicze dostawcy usług płatniczych;

Użytkownik usług płatniczych (dalej również „użytkownik”) – to osoba, która korzysta z usług płatniczych jako płatnik lub odbiorca. Na potrzeby korzystania z aplikacji Everifin oraz na potrzeby WH nazwą „użytkownik” jesteście rozumiani Wy;

Konsument – ​​oznacza osobę fizyczną, która przy zawieraniu i/lub wykonywaniu Umowy Ramowej w ramach aplikacji Everifin i w związku z określonym rachunkiem płatniczym nie działa w zakresie swojego zatrudnienia, zawodu lub działalności gospodarczej lub jako organ statutowy osoba prawna, jej prokurent lub przedstawiciel fizyczny). Usługodawca nie jest uważany za konsumenta żadnej osoby prawnej ani osoby fizycznej przedsiębiorcy;

Autoryzacja – udzielenie zgody użytkownika na wykonanie transakcji płatniczej;

Uwierzytelnianie – to procedura, która umożliwia dostawcy usług płatniczych weryfikację tożsamości użytkownika usług płatniczych lub legalności korzystania z instrumentu płatniczego, w tym zastosowanie spersonalizowanych zabezpieczeń użytkownika usług płatniczych;

Silne uwierzytelnienie - to uwierzytelnianie oparte na dwóch lub więcej elementach w rozumieniu §2 ​​ust. 48 ustawy o usługach płatniczych;

WH - Warunki Handlowe do Umowy ramowej o świadczeniu usług płatniczych EVERIFIN, regulujące świadczenie usług płatniczych EVERIFIN;

Ustawa o usługach płatniczych - Ustawa Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr. 492/2009 Dz. o usługach płatniczych, z późniejszymi zmianami.

IV. Usługa informowania o rachunku płatniczym

1. Usługa informowania o rachunku płatniczym umożliwia uzyskanie informacji o rachunku płatniczym prowadzonym przez innego dostawcę usług płatniczych w środowisku elektronicznym. Warunkiem umożliwiającym świadczenie takiej usługi płatniczej jest udzielenie i prawidłowe odnowienie zgody na świadczenie/korzystanie z usługi płatniczej. Informacje o rachunku płatniczym (w tym silne uwierzytelnienie u innego dostawcy usług płatniczych) udzielone naszej firmie (dalej nazywane „Zgodą użytkownika) mogą być podstawą dla Dostawcy do uzyskania i innych dostawców usług płatniczych udostępnionych Użytkownikowi u innego wyznaczonego dostawcy usług płatniczych, z którymi Użytkownik połączył się zgodnie z art. VI pkt 3 niniejszych PO. dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakres, dokładność i aktualność informacji w przypadku, gdy brak zakresu, nieaktualność lub niedokładność zostały spowodowane przez innego dostawcę usług płatniczych lub samego użytkownika.

3. Podstawowy zakres przekazywanych informacji to: nazwa rachunku płatniczego, numer rachunku płatniczego, stan rachunku płatniczego, operacje na rachunku płatniczym oraz jego oznaczenie ustalone przez innego dostawcę usług płatniczych. Zakres ten można rozszerzyć o wykresy, oceny zużycia, projekty itp. zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w WH.

4. Informacje o rachunku płatniczym Użytkownika są wymieniane online pomiędzy aplikacją Everifin a innym dostawcą. Podane dane są aktualizowane za każdym razem, gdy użytkownik loguje się do aplikacji, a następnie w cyklicznie powtarzającym się interwale.

5. Udostępnienie informacji o rachunku płatniczym innym dostawcom usług płatniczych zostanie zakończone dopiero z chwilą wypowiedzenia zgody na świadczenie/korzystanie z usługi informacji o rachunku płatniczym dla przedmiotowego rachunku płatniczego. Zgoda może wygasnąć, jeśli użytkownik odłączy swoje konto płatnicze od aplikacji Everifin lub automatycznie po 90 dniach, jeśli nie odnowi zgody przed upływem tego okresu.

6. Nawet po wygaśnięciu wspomnianej wyżej zgody Dostawca będzie nadal wyświetlał użytkownikowi uzyskane wcześniej dane konta płatniczego w aplikacji Everifin, do czasu usunięcia takiego użytkownika z listy kont płatniczych w aplikacji Everifin. Powyższe obowiązuje również w przypadku rozwiązania umowy, na podstawie której prowadzony był rachunek płatniczy, lub w przypadku wygaśnięcia odpowiednich uprawnień użytkownika do rachunku płatniczego zgodnie z taką umową.

 

V.Usługa inicjowania płatności

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z usługi inicjowania płatności w ramach aplikacji Everifin w odniesieniu do wszystkich rachunków płatniczych, także gdy rachunek płatniczy znajduje się na liście rachunków płatniczych prowadzonych przez innych dostawców usług płatniczych.

2. Za pośrednictwem aplikacji Everifin możliwe jest inicjowanie wyłącznie bezgotówkowych operacji płatniczych. Poprzez wypłatę środków rozumie się złożenie zlecenia zapłaty.

3. Usługodawca zobowiązuje się przekazać wprowadzone zlecenie płatnicze, które użytkownik autoryzował (wyraził zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zlecenie”), do innego dostawcy usług płatniczych. Fakt, że dostawca zezwolił użytkownikowi na wprowadzenie zlecenia płatniczego, nie musi prowadzić do jego przetworzenia przez innych dostawców usług płatniczych. Od momentu złożenia danego zlecenia płatniczego realizacja zlecenia płatniczego podlega warunkom innego dostawcy usług płatniczych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik realizacji zlecenia płatniczego ani za termin realizacji płatności na jego podstawie, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5 niniejszego artykułu.

4. Usługodawca jest  odpowiedzialny  za to, że:

a) zlecenie płatnicze zostało przyjęte przez innego dostawcę usług płatniczych (zostało złożone do innego dostawcy usług płatniczych),

b) usługa inicjowania płatności została uwierzytelniona, należycie zarejestrowana i nie jest dotknięta awarią techniczną ani innymi uchybieniami związanymi z niewykonaniem, nieprawidłowym wykonaniem lub opóźnieniem wykonania operacji płatniczej w zakresie usług dostawcy.

5. Po złożeniu zlecenia płatniczego inny dostawca usług płatniczych poprosi użytkownika o wykonanie silnego uwierzytelnienia. Do zainicjowanej płatności będą miały zastosowanie limity płatności określone przez innego dostawcę usług płatniczych.

6. Użytkownik może odwołać zlecenie płatnicze nie później niż na koniec dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień, jeżeli jest to zlecenie płatnicze, w którym Użytkownik składający zlecenie płatnicze i Dostawca wyrażają zgodę na realizację w określonym dniu lub na koniec określonego okresu. Za ten uzgodniony termin uważa się moment otrzymania zlecenia płatniczego. Jeżeli uzgodniony dzień nie jest dniem roboczym innego dostawcy usług płatniczych, otrzymane zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane w następnym dniu roboczym.

7. Użytkownik usług płatniczych nie może odwołać zlecenia płatniczego w chwili otrzymaniu zlecenia płatniczego przez innego dostawcę usług płatniczych.

Moment przyjęcia zlecenia płatniczego oznacza moment, w którym dostawca usług płatniczych innego płatnika zaakceptował zlecenie płatnicze złożone przez Dostawcę. Jeżeli momentem otrzymania nie jest dzień roboczy dostawcy usług płatniczych płatnika, zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane w następnym dniu roboczym.

8. W przypadku uzyskania przez dostawcę od innego dostawcy usług płatniczych informacji o wykonaniu/niewykonaniu zlecenia płatniczego zainicjowanego za pośrednictwem aplikacji Everifin, dostawca przekaże te informacje klientowi wraz z informacjami powiązanymi w zakresie informacji przekazanych przez innego dostawcy.

VI. Logowanie do aplikacji Everifin, łączenie kont, składanie zlecenia płatniczego

1. Logowanie do aplikacji Everifin

Użytkownik loguje się na swoje konto użytkownika, które utworzył przy pierwszym wejściu do aplikacji Everifin, wprowadzając dane do logowania – nazwę użytkownika i hasło (min. 8 znaków, kombinacja wielkich i małych liter oraz cyfr).

2. Identyfikacja użytkownika

2.1. Klikając po raz pierwszy w przycisk „Przegląd kont” lub „Konto”, użytkownik zostanie poproszony o podanie swojej tożsamości w następującym zakresie:

a) imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (jeśli został nadany), adres stałego lub innego zamieszkania, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, zeskanowany lub sfotografowany urzędowy dokument tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport), oświadczenie, czy dana osoba jest lub nie jest osobą eksponowaną politycznie;

b) w przypadku osoby fizycznej oprócz danych powyżej użytkownik musi wskazać także adres miejsca wykonywania działalności, numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany, oznaczenie rejestru urzędowego lub innego rejestru urzędowego, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany oraz numer wpisu do tego rejestru;

c) w przypadku osoby prawnej użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, adres siedziby, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny VAT (jeśli istnieje), kraj rejestracji, oznaczenie rejestru handlowego lub innego rejestru urzędowego, w którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer wpisu do lub rejestru oraz oznaczenie osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania.

 2.2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego i wyraźnego poinformowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących podanych danych identyfikacyjnych.

2.3. Po wprowadzeniu danych identyfikacyjnych użytkownik zostanie poproszony o zawarcie Umowy ramowej i zatwierdzenie pozostałych dokumentów. Po zawarciu Umowy ramowej i zatwierdzeniu WH użytkownik będzie mógł podłączyć wybrany przez siebie rachunek lub rachunki płatnicze prowadzone u innego dostawcy.

3. Połączenie z kontem/kontami

3.1. Jeżeli użytkownik zdecyduje się podłączyć rachunek płatniczy lub rachunki płatnicze prowadzone u innego dostawcy do aplikacji Everifin, postępuje zgodnie z krokami wyświetlanymi przez aplikację Everifin. Procedura połączenia kont jest również opisana w sekcji Pomoc i wsparcie / Połączenie kont lub użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta Dostawcy (helpdesk) lub pod adresem [email protected].

3.2. Jeżeli użytkownik nie działa we własnym imieniu, powinien wykazać w formie wiążącego pisemnego oświadczenia imię, nazwisko, numer lub datę urodzenia osoby fizycznej lub firmę, siedzibę i numer identyfikacyjny osoby prawnej w imieniu której działa lub reprezentuje ją.

3.3. Po połączeniu jednego lub więcej kont i zidentyfikowaniu lub uwierzytelnieniu zostaną wyświetlone użytkownikowi następujące informacje w celu zweryfikowania identyfikatora użytkownika:

- lista połączonych kont sald i saldo całkowite,

- szczegóły każdego rachunku (tzn. transakcje na rachunku) oraz możliwość wyszukiwania transakcji,

- raporty, wykresy zużycia, salda dzienne, opłaty itp.

3.4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odłączyć połączone konta.

4. Złożenie polecenia zapłaty

Użytkownik składając zlecenie płatnicze postępuje zgodnie z krokami wyświetlanymi przez aplikację Everifin. Procedura składania zlecenia płatniczego jest również opisana w sekcji Pomoc i wsparcie / Składanie zlecenia płatniczego lub użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta Dostawcy (helpdesk) lub pod adresem [email protected].

Po złożeniu zlecenia płatniczego użytkownik otrzyma potwierdzenie pomyślnego lub nieudanego złożenia zlecenia płatniczego wraz z identyfikacją i kwotą płatności oraz powiązanymi informacjami w zakresie informacji podanych przez innego operatora .

5. Wylogowanie się

Po ukończeniu korzystania z aplikacji Everifin użytkownik wylogowuje się z aplikacji, klikając przycisk „Wyloguj”. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej system automatycznie wylogowuje użytkownika, jeśli jest on nieaktywny przez kilka minut (maksymalnie 15 minut).

VII. Bezpieczeństwo

1. Spersonalizowane funkcje bezpieczeństwa użytkownika

Spersonalizowane zabezpieczenia użytkownika wydane przez innego dostawcę usług płatniczych (np. bank) nie są przechowywane ani widoczne w systemie Everifin.

2. Hasło użytkownika dla aplikacji Everifin

Zmiana hasła / zapomniane hasło

Użytkownik może ustawić nowe hasło w dowolnym momencie, klikając na łącze „Zapomniałem hasła” bezpośrednio na stronie logowania. Po wpisaniu adresu e-mail, którego użytkownik użył do rejestracji, na ten adres zostanie wysłana instrukcja utworzenia nowego hasła. Po utworzeniu nowego hasła, oryginalne hasło jest automatycznie dezaktywowane.

Utracone hasło / skradzione hasło

W przypadku gdy użytkownik ma wątpliwości co do bezpieczeństwa swojego hasła lub dowiaduje się, że hasło dotarło do osoby nieuprawnionej lub nie ma pewności, czy jego hasło nie zostało utracone, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego skorzystania z funkcji zmiany hasła lub powinien niezwłocznie skontaktować się z działem pomocy Dostawcy pod adresem [email protected], podając temat wiadomości „Utracone hasło”.

3. Nieautoryzowana lub nieprawidłowo przeprowadzona transakcja płatnicza

Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić podejrzenie nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku, w tym do dostawcy usług płatniczych, który zakłada i prowadzi rachunek płatniczy, z którego została przeprowadzona transakcja płatnicza.

4. Refundacje

Użytkownik może zażądać od innego dostawcy usług płatniczych (np. banku) zwrotu nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej na następujących warunkach:

- data obciążenia rachunku jest nie starsza niż 13 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

- klient nie działał nieuczciwie,

- klient nie naruszył regulaminu,

- jeśli płatność została zainicjowana przy użyciu utraconych lub skradzionych danych dostępu, a klient nie działał umyślnie lub nie dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, inny dostawca zapewni użytkownikowi zwrot pieniędzy nie później niż do końca następnego dnia roboczego. Użytkownik może ponieść straty maksymalnie do 50 EUR, nawet jeśli:

- płatność została zainicjowana przy użyciu utraconych lub skradzionych danych dostępowych,

- klient nie mógł odkryć utraty lub kradzieży,

- utrata lub kradzież nie była spowodowana działaniem lub zaniechaniem przez Usługodawcę.

Dostawca usług płatniczych odpowiada w stosunku do użytkownika za refundację dla innego dostawcy usług płatniczych, który prowadzi swoje konto płatnicze, a obsługa klienta Everifin pomaga użytkownikom na ich żądanie komunikować się z innym dostawcą usług płatniczych (np. Bankiem) w celu zapewnienia, że ​​wniosek o zwrot jest złożony prawidłowo.

5. Odpowiednie środki ostrożności ze strony użytkownika

Użytkownik, aby zminimalizować ryzyko związane z komunikacją przez Internet, powinien postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- korzystać z systemu operacyjnego z najnowszymi aktualizacjami bezpieczeństwa,

- używać programu antywirusowego z najnowszymi aktualizacjami bezpieczeństwa

- korzystać z wiarygodnego i bezpiecznego połączenia internetowego, np. w domu, w pracy, własnych danych mobilnych itp. i unikać publicznych sieci WiFi bez dodatkowych zabezpieczeń, np. w restauracjach, na lotniskach itp.;

- nie udostępniać danych logowania użytkownika, nawet działowi obsługi klienta Dostawcy. Usługodawca nigdy nie będzie żądał podania danych logowania Użytkownika. Jeśli zdarzy się podobna sytuacja, prawdopodobnie jest to phishing, gdy atakujący bezprawnie podszywa się pod dostawcę i w nieuczciwy sposób próbuje uzyskać dane logowania;

- przechowywać dane użytkownika w bezpiecznym miejscu, najlepiej zaszyfrowanym lub offline;

- nie pozostawiać uruchomionego i odblokowanego urządzenia Everifin (komputera, tabletu lub smartfona) bez obecności użytkownika w miejscu, do którego dostęp mają osoby trzecie.

VIII. Zmiana warunków handlowych

1. Usługodawca jest uprawniony, w zależności od zmian w odpowiednim ustawodawstwie lub swojej polityce biznesowej, lub na podstawie decyzji kierownictwa Usługodawcy, do zmiany lub całkowitego zastąpienia tych warunków biznesowych (zwanych„Zmianą WH”). Usługodawca poinformuje o zmianie WH publikując ją na stronie www.everifin.com, powiadamiając o tym użytkownika poprzez adres e-mail lub w podobny sposób.

Jednocześnie Dostawca ustala ważność i skuteczność Zmiany WH, a Dostawca dokonuje powiadomienia nie później niż dwa miesiące przed wejściem w życie Zmiany WH.

2. W przypadku gdy klient nie zgadza się ze Zmianą WH, ma prawo powiadomić Dostawcę na piśmie, że nie akceptuje Zmiany WH, przy czym jest zobowiązany doręczyć takie zawiadomienie Dostawcy nie później niż w dniu wejścia w życie Zmiany WH. Użytkownik jest uprawniony do natychmiastowego i bezpłatnego rozwiązania stosunku, którego dotyczy.

3. Jeżeli klient nie powiadomi dostawcy na piśmie o braku zgody na Zmianę WH w wyżej wymienionym terminie, wyraża potwierdzenie, że dostawca i użytkownik podlegają zmienionym warunkom WH od dnia wejścia w życie zmiany. Jeżeli użytkownik przekaże dostawcy informację, że nie akceptuje zmiany WH i nie skorzysta ze swojego prawa do rozwiązania stosunku umownego, dostawca jest uprawniony, chyba że dostawca i użytkownik uzgodnią inaczej, do zawieszenia świadczenia objętego usługa lub usługi.

4. Miejscem doręczenia Zmian WH użytkownika jest skrzynka wiadomości użytkownika znajdująca się w środowisku aplikacji Everifin.

IX. Rozwiązanie stosunku umownego

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do Usług lub usunięcia konta Everifin, jeżeli:

- użytkownik poważnie lub wielokrotnie narusza niniejszy regulamin,

- dostawca musi to zrobić zgodnie z prawem lub nakazem sądowym,

- ze względu na osobę użytkownika lub charakter przeprowadzanych przez niego transakcji dalszy czas trwania stosunku umownego może poważnie zagrozić lub zaszkodzić reputacji Usługodawcy, lub jeśli użytkownik dopuści się takiego postępowania w wyniku którego wejdzie w spór z Dostawcą, odmowa ważności umowy pomiędzy Dostawcą a użytkownikiem, świadome składanie fałszywych oświadczeń, brak współpracy, nadużycie nazwy handlowej Everifin w sieciach społecznościowych lub inne ataki w jakiejkolwiek formie na Dostawcę lub jego pracowników, itp.),

- użytkownik zostanie umieszczony na listach sankcji lub innych podobnych listach wydawanych przez Unię Europejską lub jedno z jej państw członkowskich na czas trwania umowy.

2. Użytkownik rozwiązuje stosunek umowny poprzez odłączenie połączonych kont i wysyłając wiadomość e-mail z powiadomieniem o rozwiązaniu stosunku umownego na adres [email protected]. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, aby stosunek umowny był zakończony.

3. Jeżeli użytkownik korzystał z bezpłatnej formy usługi, stosunek umowny zostanie rozwiązany na podstawie jego wypowiedzenia umowy, ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym połączone konta zostały odłączone i e-mail został otrzymany. W okresie od doręczenia wiadomości e-mail z informacją o rozwiązaniu stosunku umownego do okresu rozwiązania stosunku umownego w ostatnim dniu danego miesiąca użytkownik nie będzie mógł korzystać z żadnych usług płatniczych Everifin.

4. Jeżeli użytkownik korzystał z płatnej formy usługi z abonamentem miesięcznym, stosunek umowny zostanie rozwiązany na podstawie jego wypowiedzenia umowy, w dniu następującym po dniu, w którym została opłacona miesięczna kwota abonamentu za korzystanie z usług płatniczych Everifin.

5. Jeśli użytkownik skorzystał z płatnej formy usługi z rocznym abonamentem, stosunek umowny zostanie rozwiązany na podstawie jego wypowiedzenia umowy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym użytkownik dostarczył wypowiedzenie umowy. W takim przypadku dostawca zwraca użytkownikowi proporcjonalną część zapłaconej kwoty abonamentu.

Jeżeli pozostała kwota opłaconego abonamentu nie osiągnie kwoty wystarczającej do świadczenia usług płatniczych Everifin przez cały okres wypowiedzenia, stosunek umowny zostanie rozwiązany następnego dnia po dniu, w którym saldo opłaconej kwoty za korzystanie z Usługi płatniczej Everifin zostanie wyczerpane.

6. W przypadku, gdy użytkownik rozwiązał stosunek umowny z powodu określonego w art. VIII pkt. 2 niniejszego WH, dostawca zwróci użytkownikowi proporcjonalną część opłaconej kwoty abonamentu.

X. Obsługa reklamacji

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

Usługodawca jest zobowiązany do przyjęcia takiej reklamacji i podjęcia decyzji o jej zasadności w terminach określonych w Procedurze Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Klienta w formie pisemnej w potwierdzeniu rozpatrzenia reklamacji, które Usługodawca dostarcza bez zbędnej zwłoki na podany adres e-mail Klienta.

XI. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z brakiem możliwości korzystania z usług AIS/PIS w określonym momencie zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług płatniczych w przypadku konserwacji systemów informatycznych, aktualizacji oprogramowania lub profilaktyki.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z błędami transmisji, awariami technicznymi, przerwami w działaniu linii, zakłóceniami w sprzęcie firmy świadczącej usługi telekomunikacyjne lub operatorów sieci prywatnych, a także innymi problemami technicznymi wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem w przypadkach spowodowanych umyślnie przez Usługodawcę. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność przesyłanych danych, awarię sprzętu lub oprogramowania sprzętowego po stronie użytkownika.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody i inne konsekwencje spowodowane:

-włączeniem się innej osoby do trwającego połączenia innego dostawcy (np. banku) użytkownika lub innego dostawcy oraz Dostawcy Usług Płatniczych za pośrednictwem urządzeń i sieci technicznych;

- ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem danych dotyczących użytkownika i stanowiących tajemnicę bankową, w tym danych osobowych użytkownika, które dostawca lub użytkownik przesyła na podstawie lub w związku ze świadczeniem usług w ramach aplikacji Everifin za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji;

- nieprawidłowym użyciem środków identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji lub innych zabezpieczeń użytkownika;

- oszustwem ze strony użytkownika;

- nieautoryzowanym korzystaniem z usług Everifin;

- naruszeniem tajemnicy handlowej i/lub bankowej przez użytkowników;

- naruszeniem danych osobowych dostawcy lub chronionych danych użytkownika, jeżeli naruszenie było spowodowane działaniami użytkownika;

- niezwykłymi i nieprzewidywalnymi zdarzeniami, na które nie mógł w żaden sposób wpłynąć i który pomimo rozważnego podejścia nie mógł zapobiec.

5. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane nieporozumieniami i błędami w przekazywaniu danych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji między stronami umowy tylko wtedy, gdy ponosi on winę. Dotyczy to również wielokrotnych zleceń za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

6. Usługodawca nie jest uprawniony do oceny czy Klient jest uprawniony do uzyskania informacji dotyczących Rachunku Płatniczego i/lub wykonywania operacji płatniczych na koszt danego Rachunku Płatniczego. Te prawa i obowiązki wynikają wyłącznie z obowiązku umownego dotyczącego założenia i prowadzenia Rachunku Płatniczego pomiędzy Klientem a Innym Dostawcą Usług Płatniczych. W związku z tym, świadcząc usługi Everifin, Dostawca będzie opierał się na założeniu, że klient jest uprawniony do uzyskania wszelkich informacji, które zostaną dostarczone Dostawcy od innego dostawcy usług płatniczych w ramach świadczenia Usługi Informacji o Rachunku Płatniczym, a także na założeniu, że klient jest uprawniony do uruchomienia usługi płatniczej na danym Rachunku Płatniczym. Jednocześnie Usługodawca nie będzie oceniać, czy Klient przy korzystaniu z indywidualnych usług płatniczych działa we własnym imieniu lub w zakresie swojego zatrudnienia, zawodu lub działalności gospodarczej, czy też jako organ statutowy osoby prawnej, jej pełnomocnik lub przedstawiciel (w tym przedstawiciel osoby fizycznej).

7. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani wypożyczać żadnej części naszych usług lub oprogramowania. Nie może również dokonywać inżynierii wstecznej ani próbować wyodrębnić żadnego z naszych kodów źródłowych. W przeciwnym razie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone dostawcy i utracony zysk.

XII. Usługi stron trzecich

Do świadczenia usług płatniczych zaangażowane są podmioty trzecie, których obecność w świadczeniu usług jest konieczna, m.in. inny dostawca usług płatniczych, usługi weryfikacji tożsamości, usługi kryptograficzne i tym podobne.

W celu technicznej realizacji usług płatniczych Dostawca angażuje zewnętrznych dostawców usług oraz wybiera ich i kontroluje z należytą starannością, kładąc nacisk na obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIII. Ochrona przed oszustwami finansowymi i wspieraniem terroryzmu (AML/CFT)

Usługodawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich środków w zakresie zwalczania malwersacji i finansowania terroryzmu zgodnie z ustawą nr. 297/2008 oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami i zgodnie z programem własnych działań.Pri poskytovaní platobných služieb sú zapojené tretie osoby, ktorých zapojenie do poskytovania služieb je nevyhnutné, napr. iný poskytovateľ platobných služieb, služby overovania identity, kryptografické služby a podobne.

Poskytovateľ na účel technického realizovania platobných služieb, zapája externých poskytovateľov služieb pričom ich vyberá a kontroluje s náležitou starostlivosťou s dôrazom na povinnosť mlčanlivosti a ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

Ogłoszenie Warunków Handlowych dnia 01.11.2021.

Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 01.11.2021.